Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2616-16576
Region Stockholm har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kulturförvaltningen arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. 

 

Kulturen en del av framtidens hälso- och sjukvård

Region Stockholm står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatri. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Kultur och hälsa som kunskapsfält kan främja arbetssätt där individen står i centrum och bidra med nya metoder i arbetet med behandling och omvårdnad. Sådana arbetssätt kan främja det som WHO kallar existentiell hälsa – en känsla av meningsfullhet – som är en faktor som har visat sig kunna bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa: fysiskt, psykiskt och socialt.

Region Stockholms arbete med kultur och hälsa

Kulturförvaltningens olika verksamheter rör sig inom området kultur och hälsa. Uppdragen består bland annat i att förse vårdmiljöer med konst, erbjuda beställningsbar kultur till vårdverksamheter och att stödja kulturaktörer som arbetar på sjukhus och äldreboenden. Ett särskilt Kompetenscentrum för kultur och hälsa finns också för att starta upp samarbeten och sprida goda exempel. Utöver det finns sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika uttryck: film, dans, musik, museum, slöjd och bibliotek. Del av deras uppdrag är att arbeta med hälsa.

Rehabilitering med kultur. Foto: Filip Carlsson
Rehabilitering med kultur för smärtpatienter på Danderyds sjukhus. Foto: Filip Carlsson

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Region Stockholm vars mål är att konst och kultur ska integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter. Till uppdraget hör att sprida kunskap och goda exempel, följa Region Stockholms egna forskningsprojekt inom kultur och hälsa, samt att etablera samarbeten för långsiktiga strukturer. 
Läs mer om uppdraget >
Kompetenscentrum för kultur och hälsas webbplats >

Projektstöd kultur och hälsa

En stor del av kulturförvaltningens uppdrag är att fördela stöd till kultur- och föreningsliv. Det finns ett särskilt stöd till kulturverksamhet inom vård och omsorg finansierad av Region Stockholm. Kulturprogram, inom alla konstområden, ska rikta sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika enheter. Programmen ska vara återkommande och innehålla aktivt deltagande. Stödet kan sökas fortlöpande under året. 
Mer om Projektstöd kultur och hälsa >

Kulturkatalogen

Kulturförvaltningen vid Region Stockholm har sedan lång tid tillbaka erbjudit ett beställningsbart kulturutbud till vård och omsorg, såväl som till skolor, där personal kunnat beställa musik, dans, teater eller högläsare, clowner och olika pysselverkstäder. Från årskiftet 2020/2021 upphör det beställningsbara utbudet till vård och omsorg. Region Stockholm arbetar istället långsiktigt med kultur i vårdmiljö med medel som Projektstöd kultur och hälsa och stationära konstutställningar. Kulturkatalogen till skolor kvarstår.
Mer om Kulturkatalogen >

Konst i vårdmiljö

Region Stockholms kulturförvaltning driver arbetet med de konstnärliga gestaltningarna i vårdmiljö. Här ryms en stor kulturskatt, Region Stockholm har ett konstbestånd på cirka 60.000 verk. Den ökar ständigt i samband med satsningen på framtidens hälso- och sjukvård.
Stig Lindberg på Nacka sjukhus Foto: Per Mannberg
Stig Lindbergs keramiska gestaltning på Nacka sjukhus. Foto: Per Mannberg
Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö, ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Konsten bidrar till att skapa stimulerande vårdmiljöer och betyder mycket för patienters och deras anhörigas möte med vården.
Den som vill fördjupa sig i konstens betydelse för människors möten med vården kan läsa rapporten Konsten att vara specifik som fil.dr. Annika Wiik skrivit på uppdrag av kulturförvaltningen.
Mer om konst >

Film Stockholm

Film i vården är ett samlingsnamn för Film Stockholms arbete med rörlig bild och virtual reality (VR) inom vård och omsorg. Förutom att se, samtala och själv göra traditionell film, utvecklar Film Stockholm ny teknik som VR och 360-gradersfilm. 
Film Stockholm har utvecklat VR-filmer för äldre i samarbete med bland annat Södertälje och Norrtälje kommun. Här används tekniken för att höja livskvaliteten genom att göra det möjligt att besöka miljöer som annars är onåbara för den som har svårt att lämna vårdmiljön eller den egna sängen.

VR i äldreomsorgen Foto: Film StockholmVR i äldresomsorgen. Foto: Film Stockholm

Se ett klipp från Film Stockholm: Äldre får testa VR för första gången
Inslag från SVT Nyheter: Här kliver de äldre in i en virtuell värld
Film Stockholm driver också projekt med virtual reality mot agorafobi med bland andra Gustavsbergs vårdcentral och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Här får patienter med torgskräck behandling av sina rädslor med hjälp av VR-teknik.
Film Stockholms webbplats >

Dans Cirkus

Region Stockholm Dans Cirkus genomför olika projekt inom området kultur och hälsa. Man har bland annat bidragit till forskningsprojektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus med danspedagoger, och ett dansprojekt bland äldre på Handengeriatriken (se film).

Film från dans med patienter på Handengeriatriken. 

Under 2017 har barn och äldre i Upplands-Bro kommun utforskat dans och rörelse tillsammans med KOKO/kommunkoreograf Ingrid Olterman Dans. Här dansade personer med demenssjukdom tillsammans med femåringar från förskolan Ekbacken. Mötet dokumenterades och Ingrid Olterman Dans skapande dansfilmen "Vi kliver in".
Tidigare projekt har varit SeniorDANSISTAN och Kultur i äldrevården-projekt där danspedagoger arbetat med dans och rörelse tillsammans med de äldre, eftersom dansen och rörelsen når ett djupare plan än vad orden gör.
Dans Cirkus Region Stockholm har även vid flera tillfällen arrangerat kulturinspirationsdagar för vårdpersonal tillsammans med övriga länskulturfunktioner.
Dans Cirkus webbplats >

Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm arbetar främst med att stödja folkbiblioteken i länets 26 kommuner. Bibliotekens arbete kring kultur och hälsa ser olika ut från kommun till kommun, och samarbeten med lokala barnavårdscentraler, äldreomsorg och funktionshindersomsorg skiljer sig åt. En viktig del av biblioteksarbetet i kommunerna handlar om generella läsfrämjande insatser som också gynnar hälsan, till exempel läsecirklar och skrivarkurser. Bokleveranser till kommuninvånare som inte själva kan komma till biblioteket och läsinspiration för lokala högläsare och läsombud är andra sätt.
I boken Det är möjligt! har Regionbibliotek Stockholm tillsammans med flera andra läns- och regionbibliotek samlat olika ”recept” på hur biblioteken kan samverka med till exempel äldreomsorg och socialpsykiatri.
Regionbiblioteket har i ett samarbete med Svenskt demenscentrum och Demensförbundet publicerat tidningen Möten med litteratur som ger inspiration och kunskap om hur litteraturen kan bidra till en höjd livskvalitet för personer med demens och deras anhöriga.

Inom litteratur och läsfrämjande har Regionbiblioteket också kunskaper och nätverk inom fältet biblioterapi och Shared Reading - en metod för högläsning och samtal i grupp i bibliotekssammanhang.
Regionbibliotek Stockholms webbplats >

Stockholms läns museum

Stockholms läns museum

Utanför Stockholms läns museum i Nacka. Foto: Elisabeth Boogh

Stockholms läns museum arbetar kontinuerligt med projekt och flera har koppling till hälsa. I ett av Region Stockholms projekt på äldreboende, Seniorkultur, fick deltagarna fördjupa sig i en konstnärs liv och se på reproduktioner av hens konstverk. Denna insats går att beställa som kulturutbud, liksom programmet Se och upplev konsten som innebär att Länsmuseet kommer till ett äldreboende och berättar om den offentliga konsten på plats.
Länsmuseet har även deltagit i forskningsprojektet Rehabilitering med kultur som Danderyds sjukhus ansvarat för. Tillsammans med en konstpedagog fick smärtpatienter göra en skulpturvandring i centrala Stockholm i lugnt tempo med tid för reflektion och samtal om konsten. Projektet är beskrivet i rapporten Konsten att förändra sin egen subjektivitet (s.29 och framåt). 
Vid ett annat tillfälle deltog patienterna i en måleriworkshop som hölls av Länsmuseets konstpedagog. Workshoppen utgick från betydelsefulla platser i deltagarnas förflutna. Museet har även genomfört en konstkurs med en annan deltagargrupp som fått måla, skulptera och teckna.
Stockholms läns museums webbplats >

Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholms hemslöjdskonsulenter har bidragit med kurser i slöjd och hantverk i kulturförvaltningens tidigare kultur och hälsa-projekt som Seniorkultur och Kultur på recept. I det senaste projektet Rehabilitering med kultur vid Danderyds sjukhus fick deltagarna under ledning av erfarna slöjdpedagoger hantera olika material och tekniker. Slöjden i projektet utgår från den praktiska kunskapen och vidareutvecklar var och ens förmåga genom användningen av flera sinnen. Projektet är beskrivet i rapporten Konsten att förändra sin egen subjektivitet (s.29 och framåt).
Kompetenscentrum för kultur och hälsa har ingått ett samarbete med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, för att förstärka senioraktiviteter med kulturkurser på Mötesplats Hammarbyhöjden, bland annat slöjdande (se film). 

Film från ulltovningskurs på Mötesplats Hammarbyhöjden.  

Ett annat projekt, Rum för död, var ett samarbete mellan kulturförvaltningen, hemslöjdskonsulenterna och Arkitekturmuseet som rörde hur konst och hemslöjd kan användas av vården i livets slutskede.
Med Västerorts aktivitetscenter (VAC) samarbetade hemslöjdskonsulenterna kring hur aktiviteter som bokbinderi och textilhantverk kan bidra till en förbättrad hälsa hos ungdomar med särskilda behov. Personalen hade dubbelkompetens, både i psykiatri och hantverk.
Slöjd Stockholms webbplats >

Länsmusiken

Länsmusiken i Stockholm har som uppdrag av Region Stockholm att arbeta främjande med musik i länet med prioritet barn och unga. Varje säsong tar Länsmusiken fram ett subventionerat musikutbud för skolor och kommuner. Länsmusiken arbetar också med Klåjnklådan, en låda med instrument avsedda för förskolan, med förslag på sånger, boktips och beskrivningar av instrument som barn och personal kan bygga själva. I samarbete med Kompetenscentrum för kultur och hälsa har Länsmusiken tagit fram en version av Klåjnklådan för äldre. 
Länsmusiken bidrog till Region Stockholms projekt Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus. Två musikterapeuter arbetade med gruppen, där deltagarna fått träna sin röst i sång- och härmövningar och själva spela harpa, lyra och trumma. Följeforskningen har bland annat undersökt hur musiken hjälper till att läka och på så sätt kunna utveckla det terapeutiska som kulturen och musiken bidrar med.
I övrigt samarbetar Länsmusiken med olika särskolor, i olika Skapande skola-projekt, där eleverna får skapa musik själva tillsammans med professionella musiker och pedagoger. Elever från särskolor i hela regionen besöker också Länsmusikens skolkonserter regelbundet på Musikaliska som publik.
Länsmusikens webbplats >

Innehållsansvarig: Erika Winther
Sidan uppdaterad: 2020-12-09