Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 54-12153
Region Stockholm vill genom stöd till Projektstöd kultur och hälsa bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en kulturverksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Under 2019 fördelar Region Stockholm 4 miljoner kronor till Projektstöd kultur och hälsa. Stödet kan sökas fortlöpande under året och fördelas ut så länge medel finns kvar. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Om Projektstöd kultur och hälsa

Vilka kan söka?

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.

Vad kan man söka för?

För kulturverksamhet inom vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Kulturprogram, inom alla konstområden, som riktar sig framför allt till barn och unga på barnsjukhusen, men även till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på Region Stockholms olika enheter.

Hur bedöms ansökningarna?

Projekten ska ses som ett komplement till det beställningsbara kulturutbudet för vård om omsorg. Stor vikt läggs vid aktivt deltagande och projekten måste redan vara förankrade hos någon vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm*.

Stöd ges inte till ordinarie program inom Beställningsbart kulturutbud (tidigare "Kultur i vården-katalogen") eller till personalutbildning.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 300 000 kronor fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 300 000 kronor fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.
 

*undertecknat intyg (av ansvarig chef) från den vårdverksamheten måste bifogas ansökan

Sök Projektstöd kultur och hälsa

Hur går ansökan till?
 • Ansökan görs på förvaltningens blankett som fylls i digitalt och skickas till registrator.kultur@sll.se. Ansökan ska alltså inte undertecknas, utan de organisationer som beviljas stöd undertecknar en överenskommelse i efterhand. 

 • Bifoga intyg från den vårdverksamhet (som finansieras av Region Stockholm) till ansökan.

 • Observera att vi inte kan ta del av information som skrivs i e-postmeddelandet med ansökan. För frågor och information om ansökan, kontakta stod.kultur@sll.se.

 • Blanketten ska vara komplett ifylld när den skickas in.

 • Beskrivningen av projektet/verksamheten på sidan 3 i ansökningsblanketten ska vara skriven så att den kan ligga till grund för handläggning och beslut. En mer detaljerad beskrivning av projektet kan biläggas ansökan. Projektbeskrivningen bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat.

 • Tänk på att kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga regler för stödet ska uppfyllas. Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer ska bifoga miljöplan godkänd av styrelsen samt besvara frågorna i kulturförvaltningens Checklista: Miljöarbete.

 • Organisationer som har fler än 24 anställda ska bifoga plan för jämställdhetsarbete.

 • Stöd medges vanligtvis inte retroaktivt (undantag kan ske vid fördelningen av stöd vid årets början).

Vad händer om stöd beviljas?
 • Beviljat stöd betalas ut efter att påskrivet villkorsdokument inkommit till kulturförvaltningen.

 • Alla som beviljats stöd bör i sitt informationsmaterial tydligt tala om att verksamheten/projektet stöds av Region Stockholm. Anledningen är Region Stockholms strävan att visa länets invånare hur skattepengarna används.

 • Skriv i informationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm.

 • Om projektet eller verksamheten förändras väsentligt eller blir försenat i förhållande till vad som angivits i ansökan ska förvaltningen underrättas omgående. Stödet kan inte användas till ett annat projekt. Väsentliga förändringar eller förseningar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturförvaltningen. Om hela stödet inte används ska resterande del återbetalas till kulturförvaltningen.

 • Alla kulturstöd från Region Stockholm ska återredovisas på särskild blankett, läs mer under Redovisning.

Redovisa Projektstöd kultur och hälsa

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett senast två månader efter genomförd verksamhet. Av redovisningen ska klart framgå hur kulturnämndens stöd har använts*. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges.

Om organisationens totala stöd för budgetåret uppgår till mer än fyra prisbasbelopp per år (2018 utgör fyra prisbasbelopp 182 000 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Hur följs projekten upp?

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i vårdverksamheten.

*Till redovisningen ska det bifogas en beskrivning från vårdverksamheten, om hur de upplever att det genomförda projektet har fungerat.