Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer 2018-2019

Diarienummer
AKTNR 2569-11704

 

Rapport

Digitala möjligheter och kulturens potential

Februari 2019


Författare: Samuel Sjöblom

Rapporten tar sin utgångspunkt i att digitaliseringen av samhället är den mest genomgripande förändringsprocessen sedan industrialiseringen. Digitaliseringen skapar omfattande möjligheter för de kulturella uttryckens utveckling och skapar förutsättningar för att många fler barn och unga kan bli delaktiga i kulturellt skapande aktiviteter.

Cirkusutredning

Rapport

Länskulturfunktion för samtida cirkus.
En utvärdering

 
November 2018

Författare: Eric Sjöström

Cover_inkluderande bibliotek

Rapport

Inkluderande bibliotek

September 2018

Författare: Annika Hermele och Sofie Samuelsson

Biblioteken ska vara för alla. För att nå dit måste biblioteken verka för inkludering och ickediskriminering. Den här skriften beskriver projektet Inkluderande biblioteksverksamhet: normkritik, hbtq, läsfrämjande och metodutveckling som drevs av Regionbibliotek Stockholm under 2017 med stöd från Statens kulturråd.

Rapport
Många sätt att vara människa på

 

Augusti 2018

Författare: Cecila Brisander

Bibliotekslagen säger att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Förhoppningen är att den här rapporten ska ge konkreta tips, inspiration och ökad kunskap om hur bibliotek kan ta sig an nationella minoriteter. Vissa delar av rapporten kan även appliceras på andra verksamheter.

Rapport
Funkar det?

Juni 2018

Författare: Lynn Alpberg

Barn med funktionsnedsättningar är en dubbelt prioriterad grupp i bibliotekslagen. Regionbibliotek Stockholm har i den här rapporten sammanställt en kartläggning över vilken verksamhet som erbjuds dessa barn på länets bibliotek. I rapporten formuleras även utvecklingsområden, och goda exempel lyfts fram. 


Rapport

Kulturstrategi för Stockholmsregionen

Juni 2018

Utgivare: Region Stockholm

Region Stockholms kulturstrategi lyfter fram kulturens betydelse för en växande och attraktiv Stockholmsregion. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet. Strategin är en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och ger en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor.

Rapport
Skolbio i Stockholms län 2017

Maj 2018

Författare: Ulf Slotte

Den här rapporten syftar till att kartlägga skolbioutbudet i Stockholms län. Rapporten är en del i arbetet att stärka strukturerna för skolbion och ska visa på vilka som går på skolbio, var visningarna arrangeras, vilka som har möjlighet att ta del av dem och hur mycket det kostar. Och inte minst ska rapporten kartlägga vilka som inte har möjlighet att besöka skolbio.

Rapport Distriktens funktion

Rapport
Distriktens funktion

Februari 2018

Författare: Ida Thomson

På uppdrag av kulturförvaltningen har Ida Thomson/Bättra konsult genomfört en utvärdering av verksamheten hos de ungdomsföreningar som tar del av kulturförvaltningens föreningsstöd. Utvärderingen har både en beskrivande och värderande ansats. Den ger dels en överskådlig bild av den verksamhet som distriktsorganisationerna bedriver. Utvärderingen presenterar också slutsatser om framgångsfaktorer och utmaningar i distriktsorganisationernas verksamhet och omfattar en diskussion om vilken roll distriktsorganisationerna kan och bör ha i relation till nationell och lokal nivå.

listbild_rapport_budget2018

Rapport
Kulturnämndens budget 2018

Februari 2018

Kulturnämnden har fastställt budget för 2018. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av beslut om slutlig budget 2018.