Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till ungdomsorganisationer

Diarienummer
AKTNR 30-7520

Obs! Ansökan ska undertecknas, scannas in och skickas som e-postbilaga, tillsammans med övriga bilagor till ansokan@kultur.sll.se. Om ni inte har möjlighet att scanna går det också att skicka med post.

Kulturnämnden vill genom stöd till distriktsorganisationer bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet.

Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. 

Vilka kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:

  • har kontinuerlig verksamhet sedan minst ett år
  • har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-25 år, bosatta i länet
  • har minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år
  • har minst 5 lokala föreningar i minst 3 kommuner i länet

 

Kulturnämndens har dessutom slagit fast en rad målområden, miljökrav och övriga villkor som ska uppfyllas. Läs mer om dessa i Regler och anvisningar.

Nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft stöd från landstinget måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in.

Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen sker i kulturnämnden i september och om organisationen där bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

Om ni beviljas stöd

Stödet betalas ut i två separata omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att erhålla höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.