Hoppa till huvudinnehåll

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 2233-8341
Konst och kultur ska vara en naturlig del av vård och omsorg. Därför bygger Stockholms läns landsting upp ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Centrumet ska vara en gemensam plattform och främja arbetet med kultur och hälsa i hela länet.

Kultur – en del av vårdarbetet

Landstinget har en lång tradition av att tillhandahålla konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är arbetet med kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska arbeta för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter.

Sprida kunskap om kultur och hälsa

Det finns en stor kunskap om kultur och hälsa, både i form av forskning och som beprövad erfarenhet. En uppgift för centrumet är därför att samla och sprida denna kunskap genom att vara en länk mellan forskning, kulturliv, vårdsektor och samhälle. På så sätt kan en större samsyn och en ökad medvetenhet uppnås. En kommande hemsida kommer att vara ett viktigt arbetssätt.

Följa pågående projekt i landstinget

För närvarande genomförs flera projekt inom Stockholms läns landsting, bl.a. inom Danderyds sjukhus, som präglas av en helhetssyn på vårdtagaren och som tar vara på konst och kultur som verktyg för att uppnå en ökad hälsa. Resultaten från dessa projekt kommer att bidra till centrumets kunskapsbank i form av goda exempel.

Etablera långsiktiga strukturer

För att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet krävs en större kontinuitet. Därför ska centrumet bidra till kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården och den kommunala äldreomsorgen. Fortbildning, starka lokala nätverk med kulturombud och goda exempel kan bidra till att skapa en bred förankring hos personalgrupperna.

För att bättre möta framtidens hälsoutmaningar

Stockholm står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatri. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Kultur och hälsa som kunskapsfält kan främja arbetssätt där individen står i centrum och bidra med nya metoder i arbetet med behandling och omvårdnad. Sådana arbetssätt kan främja det som WHO kallar existentiell hälsa; en känsla av meningsfullhet – som är en faktor som har visat sig kunna bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt.
 

Till Kompetenscentrum för kultur och hälsas webbplats.
 

Kompetenscentrum för kultur och hälsa är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen vid Stockholms läns landsting.