Hoppa till huvudinnehåll

Regional kulturstrategi

Diarienummer
AKTNR 2272-8069
Framsida, kulturstrategi

Syntolkning: Delar av rapportens framsida och innehåll.

Kulturförvaltningen har under 2016-2018 i uppdrag att ta fram en regional kulturstrategi för Stockholms län, i samråd med tillväxt- och regionsplaneförvaltningen. Målet är en samlad vägledning i det regionala arbetet med kulturfrågor. Ett förslag till kulturstrategi har under hösten varit ute på remiss.

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan

Stockholms läns landsting och kommunerna i länet jobbar tillsammans för att ta fram en ny plan för hur man gemensamt ska göra Stockholmsregionen den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Arbetet, som tillväxt- och regionplaneförvaltningen ansvarar för, går under namnet RUFS 2050, vilket står för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen år 2050. RUFS 2050 kommer att ersätta RUFS 2010.

En gemensam riktning för kulturfrågor

Kulturförvaltningen har samtidigt som uppdrag att, i samråd med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, för första gången ta fram en regional kulturstrategi som knyter an till RUFS. Den regionala kulturstrategin ska ge Stockholms läns landsting och kommunerna i länet en vägledning för hur man tillsammans ska jobba med de övergripande kulturfrågorna i länet. Dokumentet kommer att staka ut riktningar, beskriva framtida prioriteringar och peka på viktiga utvecklingsfaktorer inom kulturlivet för att Stockholm ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa år 2050. Ett förslag till kulturstrategi har varit ute på remiss den 2 oktober–15 december 2017.

Ladda ner Förslag till kulturstrategi

Tidsplan

2016: Workshops med kommuner, kulturskapare, civila samhället och länskulturfunktioner. Inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet togs i kulturnämnden i december.

2017: Fortsatt dialog med företrädare för kulturlivet och kommuner med flera. Ett förslag till kulturstrategi är ute på remiss 2 oktober-15 december 2017.

2018: Under 2018 tas beslut om kulturstrategin för Stockholmsregionen, först i kulturnämnden och sedan tillsammans med RUFS 2050 i landstingsfullmäktige.