Hoppa till huvudinnehåll

Om kulturstöd

Diarienummer
AKTNR 2106-10264

 

Kulturstöd

Vi vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så sätt verkar landstinget för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Vi vill med stödformerna möjliggöra för nya sökande samtidigt som det bör finnas utrymme för viss kontinuitet. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk bakgrund. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också viktiga områden. Stödgivningen ska vara inriktad på initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av regionalt intresse.

Vilka kulturstöd har landstinget?

Landstinget stödjer kulturverksamhet genom stödformerna Verksamhetsstöd, Projektstöd, Projektstöd kultur och hälsa och Scenkonststöd. Därutöver finns inom ramen för Film Stockholms verksamhet möjlighet till olika former av stöd till film.

Verksamhetsstödet ges för ett till tre år och ska kunna ge kulturaktörer en grund för att sprida och utveckla sin verksamhet. Projektstödet är tänkt för mer tidsbegränsade kulturverksamheter. Projektstöd Kultur i vården finansierar projekt inom ramen för kulturförvaltningens verksamhetsgren Kultur i vården. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att ta del av teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Läs om alla kulturstöd, och dess ansökningstider, här.

Läs om stöd till film på Filmbasens webbplats
 

Stöd till folkbildning

Stockholms läns landsting stöder folkbildningen i länet, dels via studieförbunden och dels via folkhögskolorna. På det sättet vill Stockholms läns landsting bidra till;
 • att stärka och utveckla demokratin
 • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
 • att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Staten och landstinget har med stöden till folkbildning särskilt fokus på;

 • den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen
 • det mångkulturella samhällets utmaningar
 • den demografiska utmaningen
 • det livslånga lärandet
 • kulturen
 • tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning
 • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

Läs om vårt stöd till studieförbunden här.
Läs om vårt stöd till folkhögskolorna här.
 

Stöd till föreningsliv

Stockholms läns landsting stödjer även föreningslivet i länet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

NYTT Regionalt utvecklingsstöd till unga
Läs om vårt stöd till ungdomsorganisationer här.
Läs om vårt stöd till handikappsrörelsens ungdomsorganisationer här.
Läs om vårt stöd till idrotts- och friluftsorganisationer här.
Läs om vårt stöd till pensionärsorganisationer här.