Hoppa till huvudinnehåll

Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 2527-11670
Scenkonststödet är ett subventionsstöd*, som kan sökas av teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer i länet. Även grupper som spelar för barn och unga på egen scen är välkomna att söka.

Om Scenkonststöd

Vilka kan söka?

- Teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som är juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc) eller enskilda firmor. 

Vilken typ av scenkonst kan beviljas stöd?

- Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet för barn och unga, där uppsökande verksamhet i länet ingår (subventionerade* föreställningar).
- Föreställningar och projekt inom scenkonstområdet som spelar på egen scen för barn och unga från länets kommuner (subventionerade* biljetter).

Vad kan man inte söka för?

- Dans- och cirkusföreställningar. Grupper inom dans och cirkus ska vända sig till DIS/Dans i Stockholm stad och län (dans- och cirkuskonsulenterna).
- Musikteaterföreställningar. Musikteatergrupper ska söka samarbete med Länsmusiken i Stockholms län.

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till: 

- Vilka målgrupper föreställningarna och projekten vänder sig till
- Efterfrågan från länets kommuner
- Konstnärliga och ekonomiska aspekter
- Gruppernas möjlighet att turnera
- Var i länet grupperna hör hemma
- Kommunernas** synpunkter på ansökningarna

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga villkor för stödet uppfyllas. Beslut om Scenkonststöd tas av kulturnämnden efter utlåtande från kulturförvaltningen.

*Subventionsstöd innebär att landstingets scenkonststöd täcker 50 % av föreställnings-/biljettkostnaden, plus reseersättning vid turné. Övriga 50 % täcks av den kommun/skola som bokar föreställningen. 
**Scenkonststödet gäller 25 av länets 26 kommuner, ej Stockholms stad, vilka bjuds in att ge synpunkter på ansökningarna.


Sök Scenkonststöd

Ansökan till Scenkonststöd görs via kulturförvaltningens e-tjänstplattform. När ansökan är öppen hittar du länk till ansökan till höger på sidan. Innan du loggar in för att ansöka, läs igenom punkterna nedan.

Inför ansökan

- Läs stödets villkor.
- Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret. Läs om vårt miljöarbete.

Dokument att bifoga till ansökan:

- Budget 2019
- Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen, om ansökan gäller 500 000 kr eller mer. 
- Verksamhetsberättelse 2017
- Årsredovisning 2017, underskriven
- Revisionsberättelse 2017, underskriven (Om ansökan gäller mer än 4 prisbasbelopp, dvs. 182 000 kr för 2018, ska revisionsberättelsen vara upprättad av auktoriserad revisor.)

Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in. Ansökningar som inte är kompletta handläggs inte.
Organisation som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt stöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen. 

Beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.

Om stöd beviljas

Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Samtliga sidor i dokumentet ska returneras till registrator. Beviljat stöd betalas ut efter att detta inkommit till kulturförvaltningen.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm, se instruktion i länk.)

Scenkonstgrupperna och föreställningarna som beviljats stöd presenteras i Scenkonstkatalogen. Länets kommuner, utom Stockholms stad, kan sedan beställa föreställningar/projekt hos grupperna som gör en fördelning mellan kommunerna för att tillgodose en geografisk spridning i länet - läs mer i Villkor för Scenkonststöd.


Redovisa Scenkonststöd

Scenkonststöd 2018/2019 ska redovisas senast den första oktober 2019. Scenkonstgrupperna ska redovisa bland annat spelplats, antal genomförda föreställningar samt antal barn och ungdomar i publiken per ålderskategori efter avslutat läsår. Redovisningen görs via kulturförvaltningens e-tjänstplattform.

Förbered bilagor:

- Verksamhetsberättelse 2017
- Årsredovisning 2017, undertecknad
- Revisionsberättelse 2017, underskriven (Om organisationens totalt beviljade stöd uppgår till mer än 4 prisbasbelopp ska revisionsberättelsen vara upprättad av autoriserad revisor. 2018 utgör 4 prisbasbelopp 182 000 kr.)

Om verksamheten som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturnämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.


*Subventionsstöd innebär att landstingets scenkonststöd täcker 50 % av föreställnings-/biljettkostnaden, plus reseersättning vid turné. Övriga 50 % täcks av den kommun/skola som bokar föreställningen. 
**Scenkonststödet gäller 25 av länets 26 kommuner, ej Stockholms stad, vilka bjuds in att ge synpunkter på ansökningarna.
 


Scenkonstkatalogen

Scenkonstkatalogen finns på scenkonstkatalogen.sll.se. Vid frågor om katalogen skicka e-post till stod.kultur@sll.se.