Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2521-12527

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Projektstöd kan sökas vid två tillfällen per år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Om Projektstöd

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär, till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
 • projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnyelse av  teknik eller att utveckla interaktion, publikarbete eller spridande av kunskap
 • projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet
 • internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet
 • paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:
  - Demokratiska värderingar
  Tillgänglighet för funktionshindrade
  - Nationella minoriteter
  - Kulturaktiviteter i skärgården


Söka Projektstöd

Läs Om Projektstöd längst upp på sidan.

Hur kan man förbereda sig? Vad ska man tänka på?
 • Läs Villkor Projektstöd 2020.
 • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.
 • Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.
 • Aktuellt registreringsbevis ska bifogas. Alternativt ladda ner ett Registerutdrag från Skatteverket.se

 • Organisationer som söker stöd om 500 000 kr måste uppfylla Region Stockholms miljökrav och besvara Checklista: Miljöarbete i ansökningsformuläret.

 • Ansökan måste vara komplett. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

Ansökan kommer inte att handläggas om redovisning av tidigare stöd är försenad.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs på kulturförvaltningens webbplats. Skapa ett nytt konto vid första ansökan om kulturstöd (Verksamhets-, Projekt- och Scenkonststöd).

En referensgrupp bedömer ansökningarna tillsammans med avdelningen för strategisk samordning. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan och publiceras på webbsidan Beviljade stöd.

Vad händer om stöd beviljas?
 • Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att villkorsdokumentet inkommit till kulturförvaltningen.
 • Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv ut Med stöd av Region Stockholm eller använd logotyp Med stöd av Region Stockholm, enligt instruktion.)
 • Projektstöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt.

Redovisa Projektstöd

Hur går redovisningen till?

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via redovisningsformulär på kulturförvaltningens webbplats. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

 • beskrivning av genomfört projekt
 • ekonomisk redovisning
 • antal publik/besökare
 • åldersuppdelad statistik
 • annan relevant information

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstödet har använts, för fullständig information se Villkor Projektstöd 2020.

Om redovisningen är försenad kommer ansökan om nytt kulturstöd inte att handläggas.