Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2521-10846
De projekt och produktioner som beviljas Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Projektstöd söks i två omgångar per år.

Om Projektstöd

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

- produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
- projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
- internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.
Projektet får inte ha påbörjats innan stödets beslutsdatum.

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:
  - Demokratiska värderingar
  Tillgänglighet för funktionshindrade
  - Nationella minoriteter
  - Kulturaktiviteter i skärgårdenSöka Projektstöd

Läs Om Projektstöd längst upp på sidan.

Hur kan man förbereda sig? Vad ska man tänka på?

- Läs Villkor för stödet.
- Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.
- Organisationer som söker stöd om 500 000 kr eller måste uppfylla ett Region Stockholms miljökrav och besvarar en miljöchecklista i ansökningsformuläret.
- Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

Hur går ansökan till?

Ansökan skickas in via kulturförvaltningens e-tjänstplattform. Under ansökningsperioden hittar du formuläret till höger på den här sidan. Ett exempel på den ansökninghandling som genereras utifrån frågorna i ansökningformuläret finns i högerspalten på denna sida. En referensgrupp bedömer ansökningarna, tillsammans med avdelningen för strategisk samordning. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.

Vad händer om stöd beviljas?

- Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att detta inkommit till kulturförvaltningen.
- Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Logo eller angivet i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm enligt instruktion.)
- Projektstöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt.


Redovisa Projektstöd

Hur går redovisningen till?

Projekten ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum, via kulturförvaltningens e-tjänstplattform. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas. Formuläret innehåller bland annat:

- beskrivning av genomfört projekt
- ekonomisk redovisning
- antal publik/besökare
- åldersuppdelad statistik
- annan relevant information.

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstödet har använts. 

Hur följs projekten upp?

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet har använts i verksamheten.