Hoppa till huvudinnehåll

Villkor Scenkonststöd

Diarienummer
AKTNR 68-11757
Kulturnämnden vill genom stöd till regionalt samarbete inom scenkonstområdet - Scenkonststöd - verka för att ett mångsidigt och rikt utbud av scenkonstföreställningar för barn, ungdom och familjer sprids till länets kommuner.

1. Villkor

Scenkonststöd kan beviljas till teater-, mim- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnérar med föreställningar för barn, ungdom och familjer, s.k. turnéstöd, eller arbetar med projekt inom scenkonstområdet där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. I undantagsfall kan föreställningar spelas på scenkonstgruppens egna fasta scen. Musikteatergrupper kan i första hand söka samarbete med Länsmusiken i Stockholms län och grupper inom dans och cirkus kan vända sig till DIS/Dans i Stockholm stad och län (dans- och cirkuskonsulenterna).

Verksamheten ska hålla hög kvalité och verka i linje med de fyra målområden som kulturnämnden antagit, se punkt 6. Dessutom beaktas de ekonomiska aspekterna, gruppernas möjlighet att turnéra, vilka målgrupper föreställningar och projekten vänder sig till, efterfrågan från kommunerna samt var i länet grupperna hör hemma.

Landstingets scenkonststöd inriktas på verksamhet för barn, ungdom och familjer. Beslut om fördelning till scenkonstgrupperna fattas av kulturnämnden i början av kalenderåret och ska avse verksamhet nästa läsår, under hösten samma år samt våren året därpå. Scenkonstgruppen förbinder sig efter beslutet att genomföra överenskommet antal föreställningar/projekt.

Landstingets Scenkonststöd beviljas och betalas ut till scenkonstgruppen och bygger på ett ömsesidigt ekonomiskt åtagande mellan landstinget och kommunerna. Landstinget svarar för en del av föreställnings-/projektkostnaden samt delar av eller hela resekostnader inom länet. Detta ekonomiska åtagande mellan parterna ska kunna varieras så att landstinget periodvis kan göra riktade insatser för att stödja särskilda områden, målgrupper, scenkonstformer eller pedagogiska projekt.

Landstinget fördelar mellan kommunerna de föreställningar/projekt som årligen ingår i scenkonststödet genom att meddela respektive scenkonstgrupp maximalt antal föreställningar/projekt för en kommun. Vidare ska garanteras en geografisk spridning över länet. Av respektive scenkonstgrupps totala antal föreställningar måste minst 40 procent genomföras i den ena länsdelen (nord eller syd). Kommunerna beställer föreställningar/projekt direkt från scenkonstgrupperna inom den ram som landstinget och resp scenkonstgrupp kommit överens om.

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, institutioner eller bolag men inte av enskilda kulturutövare.

Kulturnämnden förutsätter att en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning eftersträvas när verksamheten genomförs.

2. Ansökan

Ansökan görs på kulturförvaltningens formulär på www.kultur.sll.se. Ansökningstillfället fastställs årligen av kulturförvaltningen.

Ansökan handläggs först när ifylld blankett med fullständiga uppgifter kommit in. Till ansökan bifogad årsredovisning ska vara bestyrkt av auktoriserad revisor om gruppens ansökan överstiger 4 prisbasbelopp (år 2018 utgör 4 prisbasbelopp 182 000 kronor).

Scenkonstgrupp som är försenad med redovisning av tidigare stöd beviljas ej nytt stöd förrän redovisningen är inlämnad och godkänd av förvaltningen.

Verksamhetsansvarig eller motsvarande intygar att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta.

Organisation som ansöker om eller beviljas stöd på 500 000 kronor eller mer totalt per år, ska i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och bifoga miljöplan, som fastställts av organisationens styrelse samt även besvara kulturförvaltningens Checklista:Miljöarbete.

Organisationer som får ekonomiskt stöd med 7 miljoner eller mer totalt per år ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

Organisationer som har Scenkonststöd har även rätt att söka Projektstöd till nya föreställningar och produktioner, och Verksamhetsstöd till hela verksamheten.

3. Redovisning

Redovisningen ska göras via ett formulär på www.kultur.sll.se senast den första oktober efter spelperiodens slut. Scenkonstgrupperna ska redovisa bland annat spelplats, antal genomförda föreställningar samt antal barn och ungdomar i publiken. Då ska också verksamhetsberättelse samt underskrivet årsbokslut och underskriven revisionsrapport bifogas. Om organisationens totala stöd för året överstiger 4 prispasbelopp (2018: 182 000:-) ska revisionsrapporten vara bestyrkt av auktoriserad revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.

4. Uppföljning

Uppföljning och samverkan sker med representanter för scenkonstgrupper och kulturansvariga eller beställare i kommunerna. Kulturförvaltningen gör årligen en fördjupad uppföljning av ett antal scenkonstgrupper. Vid den fördjupade uppföljningen ska förvaltningen särskilt fokusera på genomförd scenkonst enligt redovisning. Förvaltningen ska då kunna få tillgång till de underlag som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd har använts eller andra relevanta handlingar som exempelvis besöks-/publikräkning.

5. Återbetalning

Om verksamheten som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturnämnden. 

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut om stöd kan polisanmälan göras.