Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2528-11668
De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Om Verksamhetsstöd

Vilka kan söka?

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor som är hemmahörande i och har sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län.

Vad gör man om man beviljats 2- eller 3årigt Verksamhetsstöd?

Organisationer som har beviljats ett flerårigt Verksamhetsstöd behöver inte göra någon ansökan för år 2 och 3. 

För stöd 2019 ska däremot Verksamhetsplan med budget 2019 skickas till registrator.kultur@sll.se senast 2018-10-15.

Vilken typ av verksamhet kan beviljas stöd?

- Verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet
- Verksamheter som är kontinuerliga och stabila

Hur bedöms ansökningarna?

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden. I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:
  - Demokratiska värderingar
  Tillgänglighet för funktionshindrade
  - Nationella minoriteter
  - Kulturaktiviteter i skärgården


Sök Verksamhetsstöd

Hur kan man förbereda sig? Vad ska man tänka på?

- Läs villkoren för stödet.
- Organisationer som söker stöd om 500 000 kronor eller mer kommer per automatik få besvara en miljöchecklista i ansökningsformuläret.
- Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.
- Informera oss gärna om det sker förändringar i verksamheten efter att ansökan skickas in så vi har en så komplett bild som möjligt.

Hur går ansökan till?

Ansökan skickas in via kulturförvaltningens e-tjänstplattform. Är det första gången du gör ansökan kommer du att bli ombedd att skapa ett konto.
Under ansökningsperioden hittar du formuläret till höger på den här sidan.

Följande dokument ska bifogas ansökan:
- Verksamhetsplan för de år som ansökan avser inklusive budget för år ett
- Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser)
- Undertecknad/Signerad verksamhetsberättelse 2017*
- Undertecknat/Signerat årsbokslut 2017*
- Undertecknad/Signerad revisionsberättelse 2017*
- Arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld
- Aktuell miljöplan godkänd av styrelsen (gäller vid ansökan om 500 000 kronor eller mer per år)
- Miljöcertifiering ISO14001 eller EMAS (gäller vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år)
Läs mer om kulturnämndens miljökrav här.

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till ansökans kontaktperson.

Vad händer om stöd beviljas?

- Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att detta inkommit till kulturförvaltningen.
- Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm. se instruktioner i länken)
- Verksamhetsstöd ska redovisas senast den 30 juni nästkommande år.

*Gäller ej organisationer som har redovisat Verksamhetsstöd 2017 till kulturförvaltningen och därmed redan skickat in dessa bilagor.


Redovisa Verksamhetsstöd

Hur går redovisningen till?

Region Stockholms Verksamhetsstöd ska redovisas senast 30 juni året efter verksamhetsåret, via kulturförvaltningens webbsida eller e-tjänstplattform. 
Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas. Av redovisningen ska klart framgå hur  stöd har använts.

Formuläret  för redovisning innehåller bland annat fält för:
- beskrivning av genomförd verksamhet
- ekonomisk redovisning
- antal publik/besökare
- åldersuppdelad statistik
- annan relevant information.

Till redovisningen ska även nedan bifogas i pdf-format:
- Underskriven verksamhetsberättelse.
- Underskrivet årsbokslut, upprättat enligt god redovisningssed.
- Undertecknad revisionsberättelse. Om organisationens totala stöd från landstinget för budgetåret uppgår till mer än fyra prisbasbelopp per år (år 2017 utgör fyra prisbasbelopp 179 200 kr) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad revisor.

Slutför redovisningen:
När redovisningen är inskickad kommer en bekräftelse på skärmen med länk till ett Signeringsdokument. Detta ska skrivas ut och skickas via post eller mail till kulturförvaltningen.
Redovisningen är giltig först när signeringsdokument är inskickat.

Hur följs verksamheten upp?

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet använts i verksamheten.