Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsstöd

Diarienummer
AKTNR 2528-14851

De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Verksamhetsstödet kan sökas för 1, 2 eller 3 år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Om ni med anledning av coronapandemin inte haft möjlighet att genomföra årsmöte som planerat kontakta er handläggare för att skjuta upp redovisningen till senast 31 augusti. Det är viktigt att alla redovisningsdokument är kompletta och skickas in vid ett och samma tillfälle. 

Om Verksamhetsstöd

Vilka kan söka?

Verksamhetsstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser) som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Stockholms län. Stödet kan även sökas av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på Stockholms län. Verksamhetsstödet är till för det fria kulturlivet och kan inte sökas av kommuner och kommunala verksamheter eller enskilda firmor. Läs Villkor Verksamhetssstöd. 
 

Vilken typ av verksamhet kan beviljas stöd?

- Verksamheter som drivs i egen regi, samt producerar och/eller förmedlar kultur i länet
- Verksamheter som är kontinuerliga och stabila
 

Hur bedöms ansökningarna?

Avdelningen för strategisk samordning handlägger tillsammans med referensgruppen ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden. I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

 • Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen:
  - Demokratiska värderingar
  Tillgänglighet för funktionshindrade
  - Nationella minoriteters kultur
  - Kulturaktiviteter i skärgården

Sök Verksamhetsstöd


Så går ansökan till

Ansökan sker endast via ansökningsformulär på kulturförvaltningens webbplats. Ansökningsformuläret publiceras på denna webbsida tre månader innan sista ansökningsdag. Läs villkoren för stödet innan ansökan. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

 

Följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Verksamhetsplan för de år som ansökan avser.

 • Balanserad budget i svenska kronor för kommande verksamhetsår (läs mer i FAQ).

 • Verksamhetsberättelse för 2019.

 • Årsredovisning eller årsbokslut för 2019, signerat av styrelsen.

 • Revisionsberättelse för 2019, signerad av revisor.

 • Aktuella stadgar (gäller föreningar och stiftelser).

 • Arbetsmiljöpolicy gällande sexuella trakasserier, övergrepp, hot och våld. 

 • Vid ansökan om 500 000 kr eller mer per år: aktuell miljöplan godkänd av styrelsen. Dessutom ska frågor om miljöarbete besvaras i ansökningsformuläret. Läs mer om kulturnämndens miljökrav här.

 • Vid ansökan om 7 miljoner kronor eller mer per år: kopia på miljöcertifiering enligt ISO14001 eller EMAS.
   

Hur meddelas beslut om avslag eller bifall?

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan och publiceras på webbsidan Beviljade stöd.
 

Vad händer om stöd beviljas?

Om stöd beviljas bifogas ett villkorsdokument till beslutsmeddelandet som ska signeras av organisationens firmatecknare. Beviljat stöd betalas ut efter att villkorsdokumentet återkommit till kulturförvaltningen.

Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att verksamheten stöds av Region Stockholm. Skriv i kommunikationsmaterialet: Med stöd av Region Stockholm. Se länk för instruktioner och logo.

Verksamhetsstöd 2021 ska redovisas senast den 31 maj 2022.
 

Vad gäller vid beviljat flerårigt Verksamhetsstöd?

Organisationer som har beviljats ett flerårigt Verksamhetsstöd behöver inte göra någon ansökan för år 2 och 3. 

För år 2 och 3 ska en uppdaterad Verksamhetsplan med budget för det året skickas till registrator.kultur@sll.se senast den 1 oktober året innan verksamhetsåret. 

Redovisning sker efter varje verksamhetsår, läs mer i Villkor Verksamhetsstöd .


Redovisa Verksamhetsstöd


Hur går redovisningen till?

Region Stockholms Verksamhetsstöd ska redovisas senast 31 maj året efter verksamhetsåret, via kulturförvaltningens redovisningsformulär på webben. 

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas. Av redovisningen ska klart framgå hur stödet har använts. För fullständig information se Villkor Verksamhetsstöd.

När redovisningen är inskickad får ni en bekräftelse med ett Signeringsdokument som ska skrivas ut och undertecknas innan det skickas in till kulturförvaltningen. Först då är redovisningen giltig.


Formuläret för redovisning innehåller bland annat fält för:

 • Beskrivning av genomförd verksamhet

 • Hur verksamheten har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet, regional angelägenhet och övriga perspektiv

 • Ekonomisk redovisning

 • Antal publik/besökare

 • Åldersuppdelad statistik

 • Annan relevant information.


Till redovisningen ska även följande dokument gällande verksamhetsåret (2019) bifogas i pdf-format:

 • Verksamhetsberättelse

 • Signerad årsredovisning, upprättad enligt god redovisningssed

 • Signerad revisionsberättelse, för totalt kulturstöd (inklusive Projekt- och Scenkonststöd) på minst fyra prisbasbelopp eller mer krävs auktoriserad revisor