Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrunden till landstingets stödformer för kultur

Diarienummer
AKTNR 1920-8831
bild för Information om framtidens stöd
Landstingets kulturnämnd beslutade 2013 om att kulturförvaltningen skulle se över befintliga stöd till kultur. Syftet var att göra tydligare stödformer med mål att kultur ska ha en fortsatt relevant roll i den växande Stockholmsregionen. En extern utredare fick uppdraget att genomföra en utredning.

Utredningen Framtidens stöd

Utredningen gjordes av Eric Sjöström på uppdrag av kulturförvaltningen. Politiker, tjänstemän och representanter från kulturlivet har involverats. Arbetet har särskilt fokuserat på kulturområdets framtida utmaningar som regionalt samarbete, digitalisering, deltagarstyrd kultur och internationalisering. Rapporten Framtidens stöd publicerades våren 2015.

Förvaltningens förslag

Hösten 2015 arbetade kulturförvaltningen vidare internt utifrån rapporten Framtidens stöd. Arbetet ledde fram till ett utvecklingsförslag som presenterades för kulturnämnden i november 2015. Förslaget gick sedan på remiss till kulturlivet och kommuner i Stockholms län.

Remissvar från kulturlivet och kommuner

Svaren visade på ett generellt positivt bemötande av förslaget. De nya stödformerna för kultur, en referensgrupp för arbetet med ansökningar och en strategi för barn och unga var alla områden som uppfattades som bra. När det gäller referensgruppen uttrycktes det att det är viktigt att många kompetenser representeras. Förslagen om ”främjande verksamhet” fick mer varierad återkoppling.

Bland kommentarerna om de nya stödformerna fanns följande:

 • Viktigt att små, geografiskt perifera verksamheter har möjlighet att få stöd.
 • Bra med färre och tydligare stödformer.
 • Bra med vida kriterier utan låsning vid schematiska underlag och statistik.
 • Övergång från ett- till tre-åriga stöd är bra för kontinuitet/stabilitet/långsiktighet för all kulturverksamhet i länet.
 • Det blir bra med projektstöd till utvecklingsverksamhet.
 • Viktigt att kunna söka projektstöd även om man erhåller verksamhetsstöd.
 • Stöd till internationella projekt: medfinansiering för EU-projekt viktigt men även att det finns möjlighet att få coachning och hjälp vid ansökningar.
 • Det finns en viss oro för att långsiktiga och socialt viktiga arbeten ska hamna i skymundan av mer ”spektakulära och kortsiktiga” projekt.
 • Viktigt att kommunerna fortsätter att ta sitt ansvar för verksamheter som har stöd från landstinget.
 • Behov av att specificera vad som är av regionalt och/eller kommunalt intresse.
 • Viktigt att fortsätta ta hänsyn till skärgården och regional spridning.

Beslut i april 2016

I april 2016 föreslog förvaltningen att landstinget ska etablera två nya stödformer för kultur; Verksamhetsstöd och Projektstöd. Även att börja arbeta med en referensgrupp låg med i förslaget. Kulturnämnden beslutade enligt förvaltningens förslag. Avsnitten Strategier för barn och unga samt Främjande verksamhet tas upp i kulturnämnden vid senare tillfällen.