Hoppa till huvudinnehåll

Tre frågor om arbetet med konsten på Södersjukhuset

Diarienummer
AKTNR 2333-13638
Sös

Konstnärlig gestaltning i Region Stockholm

Tack vare procentregeln avsätts en procent av byggkostnaderna till konstnärlig gestaltning för att skapa omhändertagande och levande vårdmiljöer. Kulturförvaltningen ansvarar för arbetet med konsten i vårdmiljö.

Nybyggnation och modernisering på Södersjukhuset

För att klara ett förändrat vårduppdrag behöver Södersjukhusets lokaler byggas om och byggas ut. Lokaler och utrustning ska skapa bästa förutsättningar för medarbetare, patienter, forskare/lärare och studenter att vistas på sjukhuset. Både uppförande av nya byggnader och modernisering av sjukhuset pågår samtidigt som sjukhuset är i full drift. Tre nya byggnader växer fram i den västra delen av sjukhusområdet. En kommer bland annat att innehålla ny akutmottagning, operationssalar och en sterilcentral. I en annan byggnad inryms vårdavdelningar med enpatientsrum där vårdpersonalen lättare kan arbeta i team runt patienten. Och i den tredje kommer godsmottagning och utrymmen för drift av sjukhuset att finnas. Locum AB är ett landstingsägt bolag som ansvarar för byggprojekten.

Tre frågor till konstprojektledaren

Susanne Andersson Kopp är konstprojektledare på kulturförvaltningen. Här svarar hon på några frågor om utmaningarna kring arbetet med konstgestalning i de pågående byggprojekten på Södersjukhuset.

foto Susanne Andersson Kopp

Hur väljs konsten till framtidens Södersjukhus ut?

Tidigt identifieras lämpliga platser för konst i de olika byggnaderna. Därefter utlyses de konstnärliga gestaltningsuppdragen genom Kulturförvaltningen. Konstnärerna har visat stort intresse för möjligheten att genomföra konstnärliga uppdrag på Södersjukhuset och det har varit mer än 500 sökande på varje uppdrag. Av alla dessa väljer konstgruppen ut några konstnärer som därefter jobbar vidare med skissförslag. I konstgruppen medverkar representanter för Kulturförvaltningens konstenhet, byggprojektet, arkitekter och vårdverksamheten. Samråd sker också vid inköp av färdiga konstverk. 

Vilka funktioner kan konsten ha?

När de nya byggnaderna utformas är konstnärliga gestaltningar en viktig del av helheten. Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Den ska skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och inte minst personal. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper och bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet. För vart och ett av gestaltningsuppdragen utgår vi från den specifika platsens förutsättningar och vilken verksamhet som ska omge verket.  Konsten ska kunna möta människor med vitt skilda bakgrunder. Den kan dessutom bidra till orienterbarhet i den komplexa vårdmiljön.

Vilken är den största utmaningen med konsten på Södersjukhuset?

Samordningen med byggprojektet är alltid en utmaning när det gäller de byggnadsintegrerade konstverken. Det är så många faktorer som konsten måste förhålla sig till när den blir en del av arkitekturen. Konstnärerna är beroende av information om bygguppdateringar kontinuerligt, eftersom de tekniska funktionerna ställer stora krav på konstnärens arbete. I ett så här stort och komplext byggprojekt har vi flera byggnadsintegrerade konstverk. Till exempel fasaden på försörjningsbyggnad 74 där kraven är väldigt stora på montage och utförande. Det krävs en samsyn mellan bygg och konstprojektet från första början för bästa resultat. Just nu arbetar 14 konstnärer med konstnärliga gestaltningsuppdrag för olika platser. Minst fem ytterligare uppdrag kommer att utlysas, och dessutom tillkommer en mängd inköp av konst till specifika platser.

 

Här kan du följa byggprojektet på Locums webbsida.

Här kan du se bilder på framtidens Sös på Södersjukhusets webbsida.