Hoppa till huvudinnehåll

Stockholmstinget seminarier

Diarienummer
AKTNR 2795-12537

Stockholmstinget bjuder på fem parallella seminarier i tre olika pass under dagen. Dessa fylls av lärande exempel, fördjupande samtal och gränsöverskridande möten mellan olika verksamheter.

Se hela programmet här.


Seminariepass 1 pågår kl 10.45-11.45

 

1:1 
Så skapar vi ”lyckliga platser” i Stockholmsregionen

Innehåll: Stockholmsregionen växer så det knakar med 35 000 nya invånare varje år. Men vad utmärker egentligen en attraktiv och ”lycklig” plats utöver tillväxt? Vilka beståndsdelar behövs förutom tillgång till bostäder, jobb och utbildning? Och hur ska konst, kultur, idrott och föreningsliv kunna hänga med i utvecklingen då samhället behöver styra alltmer resurser till vård, skola och omsorg? Möt en namnkunnig panel som kommenterar Charlotta Mellanders inledande föreläsning  och delger sina perspektiv på hur Stockholmsregionen behöver utvecklas för att vara en ”lycklig plats”.

Medverkande: Calle Nathanson, VD Folkets hus och parker; Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi; Cinnika Beiming, distriktidrottsschef Stockholmsidrotten; Saadia Hussain, konstaktivist; Malin Zimm, omvärldsanalytiker White arkitekter; Mats Hederos, vd AMF fastigheter; Ebba östlin, kommunstyrelsens ordförande (S), Botkyrka kommun; med flera.

Moderator: Gunilla Kindstrand, journalist

 

1:2
Demokrati och civilsamhälle

Innehåll: I civilsamhället går människor samman för att tillsammans engagera sig i gemensamma intressen och föreningslivet bidrar till tillit mellan människor. Att människor fritt kan gå samman och gemensamt kanalisera sina intressen är en förutsättning för en fungerande demokrati.
Detta seminarium presenterar Demokrativillkorsutredningens förslag för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Ekerö kommun presenterar sin nya idéinkubator för både föreningar och privatpersoner och lyfter hur de arbetar för att öka samverkan mellan kommunen och civilsamhället. 

Medverkande: Daniel Lindvall, demokrativillkorsutredningens huvudsekreterare; Marie Eriksson, departementssekreterare Regeringskansliet; Riccard Slettengren Badiali, utvecklingsledare, Ekerö kommun; med flera.

Moderator: Anna Bohman Enmalm, strategisk samordnare, kulturförvaltningen Region Stockholm

 

1:3
Kulturens roll i folkhälsoarbetet

Innehåll: Detta seminarium har fokus på konst och kultur som ett hälsofrämjande verktyg inom kommunala verksamheter. Sundbybergs kommun berättar om hur musik, sång och rörelse kan bli en integrerad del av äldreomsorgen. I Tyresö kommun startar Dansa utan krav, en forskningsbaserad metod som stärker hälsan för tjejer som upplever stress och andra psykosomatiska besvär. Kompetenscentrum för kultur och hälsa hos Region Stockholm arrangerar och välkomnar fler samarbeten med länets kommuner.

Medverkande: Lis Jakobsson, musikterapeut i Sundbybergs stad; Birgitta Fahlgren-Sylvén, förvaltningschef äldreförvaltningen, Sundbybergs stad; Christina Holm, kulturskolechef, Tyresö kommun; Inger Lundin, sektorschef kultur och fritid, Tyresö kommun.

Moderator: Ulrika Lindblad, strategisk samordnare, Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm

 

1:4
Var ska konsten skapas? Vikten av produktionsplatser

Innehåll: Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Detta medför både stora möjligheter och utmaningar för konst- och kulturlivet. Publik, deltagare och marknad växer men platserna där konsten skapas – ateljéer, repetitionslokaler och studior – tas allt oftare i anspråk för att utveckla bostäder, handel och service. Läget börjar bli akut, framförallt i regionens centrala delar. Samtidigt utvecklas nya stadskärnor med storstadskvaliteter och visioner för kulturen i olika delar av regionen. Detta panelsamtal tar avstamp i lokala exempel på konst och kultur stadsutvecklingen och Region Stockholms pilotsatsning på en regional kulturlots.

Medverkande: Medverkar gör representanter för bland annat kommuner och konstnärsorganisationer.

Moderator: Ulf Andersson-Greek, strategisk samordnare, kulturförvaltningen Region Stockholm

 

1:5
VR-dans - och annan innovation i kulturen

Innehåll: Regionens kulturutvecklingsfunktioner är viktiga som inspiratörer och samarbetspartners både för kommunerna och kulturaktörerna i deras innovations- och utvecklingsarbete. I korta, interaktiva presentationer kommer vi höra om bland annat VR-dans, Museet på fickan och KOKO/Kommunkoreograf.

Medverkande: Joakim Blendulf, enhetschef, Film Stockholm; Camilla Luterkort, enhetschef, Dans och Cirkus Stockholm; Annelie Kurttila, enhetschef, Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm; med flera.

Moderator: Torbjörn Neiman, kulturförvaltningen Region Stockholm

 

 

 

Seminariepass 2 pågår kl 13.00-14.00

 

2:1 
Folkbildningen i framtiden - en utvecklingskraft i regionen

Innehåll: Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling. Hur kan framtidens folkbildning möta utmaningarna och möjligheterna i Stockholmsregionen? På detta seminarium får vi höra mer om arbetet med den nya regionala folkbildningsstrategin och få olika perspektiv på hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare.

Medverkande: Peter Erickson, ordförande Stockholms läns bildningsförbund; Gerhard Holmgren, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Tomas Melin, vice ordf. kulturnämnden (MP), Region Stockholm.

Moderator: Anna Bohman Enmalm, strategisk samordnare, kulturförvaltningen Region Stockholm

 

2:2 
Regional idrott och kulturskola - samverkan över kommungränserna

Innehåll: Hur kan kommunerna samverka kring idrott och kulturskola över kommungränserna? Flera smarta - och nödvändiga - lösningar finns för att tillsammans göra idrotts- och kulturskoleverksamheter bättre och effektivare. Här presenterar och diskuterar vi några av dessa lösningar.

Medverkande: Torbjörn Neiman, avdelningschef, främjande länskulturfunktioner, kulturförvaltningen Region Stockholm, samt företrädare från några av regionens kommuner. 

2:3 
Var god stör ej! Var ska idrott och kultur få plats? 

Innehåll: Fler ändamålsenliga idrottsanläggningar och kulturarenor behövs i regionen när det byggs i hög takt. Men istället för att öka tillgången till idrotts- och kulturarenor har klagomål från grannar om förändringar i omvärlden lett till att ytorna för idrott och kultur istället riskerar minska, stänga ner och försvinna. Ett aktuellt fall bland flera är Boovallen i Nacka Kommun, där en dom i mark- och miljödomstolen kraftigt minskar tiderna då föreningarna kan använda anläggningen och den långsiktiga lösningen är att kommunen bygger kostsamt fysiskt bullerskydd. Flera konsertlokaler i Stockholm har på kort tid tvingats stänga efter klagomål från grannar och stadens renoveringsbehov. Idrotten och livemusiken får allt mindre plats när stockholmsregionen växer, fast efterfrågan ökar. Hur ska detta gå ihop? 

Medverkande: Anders Mebius, Kultur- och fritidsdirektör, Nacka kommun; Mattias Hjelmberg, politisk rådgivare, Riksidrottsförbundet; med flera 

Moderator: Leonidas Aretakis, journalist

 

2:4 
Kulturpolitik och praktik i Stockholmsregionen

Innehåll: Stockholmsregionen sticker ut i Kultursverige med sin starka närvaro av kulturinstitutioner, konstnärer och ett stort och brett publik- och deltagarunderlag. Ändå delar vi avgörande kulturpolitiska utmaningar med andra delar av landet: ett ojämlikt deltagande i kulturlivet, svårigheter för konstnärer att överleva på sitt skapande och urholkade anslag till institutionerna. Vad behöver göras i Stockholmsregionen för att vi ska närma oss kulturpolitikens mål? Och hur kan staten, regionen och kommunerna bäst agera på sina olika nivåer i detta – inom eller utanför kultursamverkansmodellen? Dessa frågor diskuteras här i ett panelsamtal.

Medverkande: Patrik Liljegren, bitr. kulturdirektör, Stockholms stad; Rani Kasapi, enhetschef, Kulturdepartementet; Marika Lagercrantz, ordförande KLYS; Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör, Järfälla kommun; Gunnar Ardelius, verksamhetsledare Ideell kulturallians; Eva Bergquist, förvaltningschef, kulturförvaltningen, Region Stockholm

Moderator: Keith Wijkander, kulturpolitisk expert

 

2:5
Konsten att tillämpa procent-regeln vid offentlig gestaltning

Innehåll: 1% av kostnaden vid offentliga byggen eller renoveringar ska finansiera konstnärlig gestaltning.  Men vad innebär egentligen denna så kallade procent-regel? Hur arbetar regionens kommuner med offentlig gestaltning och hur ser företrädare för utövande konstnärer på situationen?

Medverkande: Hampus Allerstrand, förbundsjurist, SKL; Martin West, projektledare konstnärlig gestaltning, kulturförvaltningen Region Stockholm; Ulrika Sten, verksamhetschef Haninge kulturhus; med flera. 

Moderator: Elisabeth Wengström, avdelningschef konst, kulturförvaltningen Region Stockholm

 

 
Seminariepass 3 pågår kl 14.30-15.30

 

3:1
Framtidens idrott - kan dagens strukturer möta morgondagens behov?

Innehåll: Hur kan idrottsrörelsen bredda deltagandet - närma sig "rektangeln"? Vilka är egentligen ansvariga för att vardagsmotionen blir tillgänglig och lockande? Hur kan kommunerna möta de förändrade behoven i framtiden? Är föreningsidrotten svaret på "rörelse för livet"? Hur ska staten, regionen och kommunerna samverka för att nå fram? Dessa är några av frågorna som diskuteras i en panel med efterföljande workshop med alla deltagare.

Medverkande: Cinnika Beiming, distriktsidrottschef, Stockholmsidrotten; Victoria Escobar, projektledare, Stockholmsidrotten; Johan Malmgren, kultur- och fritidschef i Sundbybergs stad.

Moderator: Thabo Motsieola, ledamot i Stockholm Idrottsförbunds styrelse

3:2
Morgondagens bibliotek

Innehåll: Hur påverkas bibliotekens verksamhet - och behoven av biblioteken - av teknik- och samhällsutvecklingen? Hur kan framtidens bibliotek komma att se ut och hur ska Regionen bidra till det? Här gör vi en spaning och en utblick på vad som är önskvärt, vilka möjligheter som kommer att finnas och vad som kanske är nödvändigt att förändra.

Medverkande: Oskar Laurin, enhetschef, Regionbibliotek Stockholm, Region Stockholm; Samuel Sjöblom, kulturförvaltningen Region Stockholm och fd verksamhetsutvecklare på mediehuset Fanzingo; med flera

3:3
Kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen - vad händer?

Innehåll: För femton år sedan pratade alla om upplevelseindustrin och kulturella och kreativa näringar (KKN). Den amerikanske stjärnforskaren Richard Florida fyllde Stockholms stadshus med sitt budskap om att fånga den ”kreativa klassen”. Det regionala handlingsprogrammet Kreativa Stockholm sjösattes och kommuner, landstinget och Länsstyrelsen i Stockholms län satte fart. Men vad händer inom KKN idag; vilken roll spelar de kreativa branscherna i regionens kultur- och näringsliv och vilka aktörer arbetar med utvecklingen? Dessutom ges vi inspirerande exempel från arbete med KKN i Örebro kommun. Seminariet är ett samarrangemang med Kreativ Arena (www.kreativarena.com)

Medverkande: Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen; Ullis Sandberg, kommunalråd (S), Örebro; Alfons Karabuda, ordförande SKAP; med flera. 

Moderator: Roger Mogert, projektledare, Kreativ Arena

3:4 
Det ideella kulturlivets bredd och förutsättningar

Innehåll: Det ideella kulturlivet utgör en viktig del av civilsamhället och omfattar en stor bredd av aktörer, verksamheter och deltagare i hela Stockholmsregionen. En betydande del av verksamheten finns i de delar av regionen dit de professionella kulturinstitutionerna och utövarna inte når. Men många ideella aktörer vittnar om stora utmaningar i form av bland annat svag dialog med de kommuner de verkar i, osäker finansiering och en pressad lokalsituation. Detta seminarium vill belysa det ideella kulturlivets bredd och förutsättningar samt lyfta fram exempel på samverkan med kommuner i Stockholmsregionen. Seminariet är ett samarbete med Ideell kulturallians Stockholms län (www.ideellkultur.se)

Medverkande: olika representanter för Ideell kulturallians och olika kommuner.

3:5
Konsten att vara kulturpolitiker

Innehåll: Kulturpolitiken syftar till att främja medborgarnas kulturutövande och delaktighet i kulturlivet, samt säkerställa kulturens möjligheter att vara en fri, utmanande och obunden kraft i samhället. Hur ser förutsättningarna ut att driva kulturpolitik nationellt, regionalt och lokalt? Under seminariet diskuterar vi uppdraget som kulturpolitiker och vi för samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och heta frågor. Rutinerade politiker delar med sig av sina erfarenheter och vi får möjlighet att diskutera möjligheter och utmaningar med det kulturpolitiska uppdraget på olika nivåer.

Medverkande: Cecilia Elving, ordförande kulturnämnden (L), Region Stockholm, Lena Adelsohn Liljeroth, fd kulturminister; Robert Aslan, kultur- och fritidsnämndens ordförande (S), Botkyrka; Louise Andersson, kulturpolitisk expert, SKL.

Moderator: Stina Oscarsson, kulturaktör och samhällsdebattör 


Tillbaka till www.kultur.sll.se/stockholmstinget