Hoppa till huvudinnehåll

Open call - Utlysning Södertälje sjukhus

Diarienummer
AKTNR 2574-10410
Södertälje201810-1
Kulturförvaltningen, Region Stockholm, inbjuder verksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag för framtidens Södertälje sjukhus.
 
Gestaltningsuppdrag för vårdavdelningar

Konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar med flerdygnsvård, i samband med en ombyggnation av Södertälje sjukhus. Uppdragen omfattar de centrala delarna i den inre miljön,  framförallt längre väggpartier i korridorerna. Konsten ska bidra till att binda samman miljön och ge varje våningsplan en specifik karaktär. Genom att tillföra skiftande konstnärliga uttryck till de olika våningarna är avsikten är att ge vårdbyggnaden inom Södertälje Sjukhus en tydlig särprägel och identitet.

 
Det konstnärliga uppdraget

Flera (3-5 st) konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar i samband med en ombyggnation av en äldre byggnadsdel, som sammanlänkas med sjukhusets nya byggnader. Byggnationen planeras stå klar sommaren 2019 och ingår i en större utbyggnad av Södertälje sjukhus.

Sammantaget skapas fem avdelningar med enskilda vårdrum för patienter i behov av flerdygnsvård. Avdelningarna fördelas på var sitt våningsplan. De är identiskt utformade med centrala korridorer som binder samman 24 vårdrum, samt ett dagrum.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen avser centrala delar i den inre miljön inom vårdavdelningarna, framförallt längre väggpartier i korridorerna. Varje uppdrag avser ett våningsplan. Konstens uppgift är att binda samman miljön till en helhet och ge varje våning en särprägel, i god samverkan med arkitektur och övrig utformning. Konsten ska bidra till en atmosfär av omsorg och trygghet och vara väl avvägd i sammanhanget.

 
Förutsättningar på platsen

Södertälje växer och för att möta behoven byggs sjukhuset ut. Nya byggnader länkas samman med de äldre till en helhet. Sjukhusets äldsta delar är från 1907 som tillsammans med senare epokers utbyggnader ger en byggnadshistorisk karaktär. Nybyggnationen präglas av ett modernt vårdperspektiv och miljötänkande. Sjukhuset har en stark lokal förankring. Verksamheten arbetar utifrån ett humanistiskt medicinperspektiv, som omfattar en helhetssyn på människan och hennes hälsa.

Södertälje är en kommun i Stockholms län med cirka 92 000 invånare. Att visa respekt för individen och se olikheter som en styrka är en värdegrund i kommunen som genomsyrar alla verksamheter.

Budget

Skissarvodet är 30 000 SEK exklusive moms.
Budgeten för genomförandet av uppdraget är 350 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, eventuella ökade* kostnader för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.

Tidplan

2018-11-08 kl 23.59, senaste tidpunkt för intresseanmälan.
2018- v 48, utsedd konstnär för skissuppdrag
2019-v12, utsedd konstnär för uppdrag
2019-mars, start för gestaltningsuppdrag
Aug 2019, konstverket färdigt på plats.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av chefen för Avdelningen för konst, på delegation av kulturnämnden, och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under vecka 48, 2018. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Se översikt över tilldelade skissuppdrag och gestaltningsuppdrag. (länk)

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor (länk).

Specifika frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-post till projektledaren och bör vara inkomna senast 2018-11-05 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Södertälje_korridor

Exempelbild av en vårdavdelning.

*Kulturförvaltningen, Region Stockholm sluter och redovisar bildanvändrning enligt avtal och licenser md Bildupphovsrätt i Sverige. All publicering i kulturförvaltningens kanaler redovisas årligen och berör inte konstprojektets budget. I fall där konstverk kräver särskilda licensavtal kan projektbudget komma att belastas.