Hoppa till huvudinnehåll

Statliga stöd och insatser i spåren av corona

Diarienummer
AKTNR 3101-16835
Under året har ett flertal statliga krisstöd beslutats och kulturförvaltningen möter många frågor om stöden i dialoger med kommunerna i stockholmsregionen. Här följer en sammanfattning av de stöd som riktar sig till kulturlivet, folkbildningen, förenings- och idrottslivet samt civilsamhället. 
 
Kultur- och nöjesföretag tappar miljarder utan publik

Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterar att publikbegränsningarna har slagit hårt mot näringarna inom kultur, nöje och fritid. Under de första nio månaderna 2020 backade omsättningen i branschen med 15 procent, vilket motsvarar 8 miljarder kronor. Antalet sysselsatta hade sjunkit från 58 000 till 52 000. Det motsvarar en minskning på cirka 10 procent.

De kulturella verksamheterna har totalt minskat sin omsättning med 29 procent eller 3,6 miljarder kronor under januari–september 2020. Även museer drabbas hårt av pandemin. Flera har hållit stängt. Museernas omsättning minskade med 32 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.

Mer statistik kopplat till corona finns på SCB:s webbplats

 

Barns fritidsakiviteter undantas från rekommendationerna

Regeringen meddelade den 21 januari att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

 

Utredning om kulturens återstart

Den 22 december meddelade regeringen att de tillsatt en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Utredningen ska resultera i förslag till regeringen på konkreta insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn. Den 30 juni 2021 ska utredningen redovisas till regeringen. 

Ytterligare två myndighetsuppdrag presenterades den 22 december.  Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av pandemin. Översynen ska kartlägga insatserna från regeringen, myndigheter, regioner och kommuner under pandemin. Konstnärsnämndens uppdrag blir att analysera hur pandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

 

Stöd till kulturaktörer

 

Nytt krisstipendium från Konstnärsnämnden

Den 13 januari öppnade Konstnärsnämnden upp sin tredje omgång av krisstöd med anledning av effekter av coronapandemin. Sista ansökningsdag är redan 3 februari.

Krisstödet fördelas liksom tidigare som stipendier om belopp om minst 47 600 kronor. Nytt är dock att stipendierna denna omgång inte är direkt kopplade till intäktsbortfall utan bedöms utifrån den sökandes ekonomiska situation mer allmänt.

Läs mer om stödet på Konstnärsnämndens webbplats

 

Omsättningsstöd till enskilda firmor – deadline 31 januari

Du som driver så kallad enskild näringsverksamhet – vanligen enskild firma bland kulturskapare – är berättigad att söka omsättningsstöd för minskad omsättning i ditt företag under coronapandemin. Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Grundkravet är att du ska ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor  under 2019 och inte ha varit berättigad till a-kassa.

Läs mer på Verksamt.se

 
Nytt krisstöd på en miljard kronor till kulturlivet

Den 18 december meddelades att ett nytt krispaket om en miljard kronor kommer fördelas som stipendier till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Bidragen fördelas via Statens kulturråd (550 miljoner kronor), Stiftelsen Svenska Filminstitutet (250 miljoner kronor), Konstnärsnämnden (154 miljoner kronor) och Författarfonden (20 miljoner kronor), samt 4 miljoner kronor till Sametinget som ska gå till stöd till samisk kultur.


Fördelningen görs utifrån erfarenheter av de tidigare stöd som delats ut till kulturen under 2020. Utgångspunkten är att pengarna ska fördelas tidigt under 2021. En del av medlen ska också kunna kompensera för förlorade intäkter under det sista kvartalet 2020.

Läs mer om det nya krispaketet på Regeringskansliets webbplats

 

 
Krisstöd fördelade via Kulturrådet

Nu har Kulturrådet även fördelat 440 miljoner kronor till ”särskilda behov” inom kulturlivet med anledning av coronapandemin. Totalt beviljades 1 465 ansökningar, även denna gång till en majoritet aktörer med bas i storstadsregionerna.

Samtliga konstområden är representerade i bidragsomgången, och musikområdet dominerar återigen. Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen. Även inställd internationell verksamhet liksom även många underleverantörer – såsom ljud-och ljustekniker, bokare, produktionsplanerare med flera – som hamnade mellan stolarna i fördelningen av vårens krisstöd finns med i denna fördelningsomgång.

Stödet till särskilda behov är del av Kulturrådets andra omgång krisstöd till kulturlivet under hösten omfattande totalt 881 miljoner kronor. Totalt fick Kulturrådet in cirka 4 400 ansökningar om ett belopp på drygt 3,3 miljarder, vilket tydligt visar det allvarliga läget. De 881 miljoner kronorna via Kulturrådet utgör i sin tur den större delen av det andra statliga krispaket för 2020 om totalt 1,5 miljarder kronor.

Läs mer om fördelningen på Kulturrådets webbplats

 

Konstnärsnämnden fördelar krisstipendium 2

Konstnärsnämnden meddelade den 3 december att beslut fattats om fördelning av Krisstipendium 2. Totalt 4 351 konstnärer har beviljats ett stipendium om 50 200 kronor vardera. Det är hela 93% av de totalt 4 701 ansökningar som kom in.
 
Nära en fjärdedel av de som sökte i omgång två har aldrig tidigare sökt stipendium från Konstnärsnämnden. Störst andel av de nya sökande var inom konstområdet teater och lägst andel inom bild och form. Flest antal sökande återfanns inom musik. 

Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

 

Riktat stöd till bygdegårdsföreningar

Bygdegårdarnas Riksförbund har fått medel beviljat av Boverket för att rikta krisstöd till bygdegårdsföreningar. Alla föreningar som redovisat förlust i jämförelse med ett normalår har beviljats stöd och totalt 27 896 000 kronor har fördelats och kommer betalas ut under januari 2021.

Läs mer på Bygdegårdarnas riksförbunds webbplats

 

Stöd till idrottslivet

 

Krispaket till idrottsföreningar

I mars 2020 beslutades om ett nationellt krispaket om 500 miljoner kronor till idrotten via Riksidrottsförbundet och i oktober kom besked om en extra ändringsbudget med en miljard kronor till idrottsföreningar. Sista ansökningsdag i den andra omgången var den 26 oktober och totalt 2 386 föreningar har inkommit med ansökningar. 

I november 2020 fattades beslut om ytterligare kompensationsstöd på 554 miljoner kronor som fördelas på idrottsföreningar och större evenemang. Över 2 000 föreningar tilldelades stöd däribland föreningar med större evenemang såsom Cykelvasan och Lidingöloppet. Södet ska kompensera idrottsföreningens uteblivna intäkter och kostnader på grund av corona.

Den 21 december 2020 föreslog regeringen ett ytterligare krisstöd som avser perioden till och med februari 2021. Totalt 335 miljoner kommer fördelas till specialidrottsförbunden via  Riksidrottsförbundet.

Läs mer på Riksidrottsförbundets webbplats 

 

Stöd till civilsamhället

 

Nationellt krisstöd civilsamhället

I oktober presenterade regeringen fördelningen av stöden i den extra ändringsbudgeten som riktas mot civilsamhället. Syftet med stöden är att dämpa de negativa ekonomiska effekterna och skapa förutsättningar för organisationerna att arbeta för gemenskap och framtidstro och möta och stötta människor i krisen.

För 2020 och för 2021 innebär satsningen följande:

  • 50 miljoner i stöd delas ut till barn- och ungdomsorganisationer via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  • 75 miljoner till allmänna samlingslokaler via Boverket. Organisationsbidraget är öppet för ansökan 2-16 november. Bidraget ska fördelas mellan de föreningar, stiftelser och riksorganisationer i hela landet som uppfyller förutsättningarna för organisationsbidrag.

  • 25 miljoner till Svenska kyrkan och 25 miljoner till övriga bidragsberättigade trossamfund via Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund. Stödet väntas delas ut senast i mitten av november.

 
Stöd till civila samhällets sociala och humanitära insatser

Den 21 december meddelade Regeringen att civilsamhällets organisationer ska tillföras 60 miljoner kronor för att stärka föreningar och organisationer som arbetar med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Bidraget som fördelas våren 2021 ska användas för att stärka organisationernas befintliga verksamhet och möta det ökade behovet som finns av stödinsatser till utsatta grupper.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

 

Lägesbild av coronapandemins konsekvenser för civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tagit fram en rapport om coronas effekter som ger en lägesbild av konsekvenserna för civilsamhället oktober 2020.

I rapporten framgår bland annat att:

  • 8 av 10 organisationers verksamhet har påverkats av pandemin.

  • 9 av 10 organisationers ekonomi har påverkats negativt av pandemin.

  • Funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar möjligheten till aktivt deltagande i civilsamhället under pandemin.

  • Pandemin förväntas leda till ökad psykisk ohälsa, minskad tillgång till stöd och minskat deltagande i civilsamhället

  • Organisationerna efterfrågar ekonomiskt stöd och dialog

Läs mer om rapporten på MUCFS:s webbplats

 

Stöd till folkbildning

 

Utbildningssatsning - nya platser på folkhögskolor

Det nationella krispaketet som meddelades i mars för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet och för att möta ett ökat behov av utbildning och omställning på arbetsmarknaden innehöll en utbildningssatsning på folkhögskolorna med 76 miljoner extra, vilket ungefär motsvarar 500 årsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Stödet fördelades via Folkbildningsrådet och syftet var att möta ett ökat behov av utbildning för vuxna.

I maj kom ett nationellt äldreomsorgslyftmed med åtgärder för att stärka äldreomsorgen och vården under coronakrisen, där folkhögskolan tillfördes ytterligare 74 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 500 platser på folkhögskolans yrkesutbildningar med tyngdpunkt på utbildningar till yrken inom vård och omsorg.
 

Utbildningssatsning – via studieförbund

I mars fördelades 30 miljoner extra via Folkbildningsrådet inom det nationella krispaketet. Syftet med satsningen var att möta ett ökat behov av kompetensutveckling och andra utbildningsinsatser hos vuxna och arbetsmarknadsnära insatser på distans.

 

Stöd till företagare

 

Stöd till företagare i samband med coronaviruset

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Region Stockholm har samlat viktiga länkar för företagare med anledning av corona.

 


Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm

Senast uppdaterad: 2021-01-21