Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter, stöd och insatser i spåren av corona

Diarienummer
AKTNR 3101-17675
Ett flertal statliga krisstöd och insatser har beslutats med anledning av coronas effekter. Kulturförvaltningen möter många frågor om stöden i dialoger med kommunerna i stockholmsregionen. På den här sidan har vi samlat nyheter, rapporter och en sammanfattning av de insatser och stöd som riktar sig till olika delar av kultur och föreningslivet.
Ny REACT-EU utlysning: 450 miljoner för att motverka arbetslöshet

Svenska ESF-rådet utlyser 450 miljoner kronor inom ramen för REACT-EU. Utlysningen avser projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (enligt Svenska ESF-rådets regionindelning). Det kan handla om organisationer inom civilsamhället, offentliga organisationer eller andra aktörer med möjligheter att nå målgruppen.  Obs! I den här utlysningen krävs ingen medfinansiering.

Målgruppen för React-EU i socialfondsprogrammet är arbetslösa som behöver rustande och matchande insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att snabbt komma i arbete och undvika långtidsarbetslöshet till följd av pandemin.

Sista ansökningsdag för utlysningen är den 19 maj 2021.

Läs mer och ansök här

 

 
Vinnova stödjer omställning av kulturbranscher i spåren av pandemin 

Vinnova har just nu ute en utlysning av stöd för omställning av särskilt utpekade branscher och samhällsområden, där kultur och besöksnäring är en av fyra sådana. Stöd kan sökas upp till 1 miljon kronor för projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6–12 månader. Projektet ska omfatta minst två aktörer, varav en ska vara så kallad ”behovsägare”, det vill säga en aktör som ska ha nytta av lösningen och kunna sprida den vidare. Behovsägaren får gärna representera flera aktörer eller ett större område.

Sista ansökningsdag för aktuell utlysning är den 11 maj. Ytterligare en utlysning planeras till hösten.

Läs mer på Vinnovas webbplats  

 

 

Stöd för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga

Regeringen föreslår ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för att skapa smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga. Kommunerna söker medlen som kommer fördelas via Socialstyrelsen. Hur stor summa varje kommun kan söka väntas presenteras i början av maj.

Ansök och läs om statsbidraget på Socialstyrelsens webbplatsYtterligare statligt krisstöd till kultur och idrott

Den 1 april meddelade regeringen att ytterligare kris- och stimulansstöd tillförs enligt nedan:

  • 1,3 miljarder kronor i krisstöd till kulturen. Medlen ska liksom tidigare i huvudsak fördelas via Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Svenska filminstitutet, Författarfonden och Sametinget.

  • 125 miljoner kronor till ett antal statligt finansierade kulturinstitutioner. 

  • Samt ett nytt evenemangsstöd till kulturen om 3 miljarder kronor. Stödet avses fördelas som en garanti till aktörer som planerar för evenemang perioden juli-december 2021. Aktörer ska kunna ersättas med upp till 70 procent av kostnader för ej genomförda eller begränsade evenemang till följd av fortsatt pandemi upp till ett belopp om 1,8 miljoner euro per stödmottagare. 

Därtill ska ytterligare 1 miljard kronor fördelas till idrotten. 

Läs mer om stöd till kulturlivet här

Läs mer om stöd till idrotten här

Läs mer om stöd till arrangörer

 

Sök stöd till ideella kulturlivet senast 7 april

Är du engagerad i en ideell kulturförening som jobbar lokalt i Sverige? Då kan du söka krisstöd till verksamhet och projekt! I satsningen "Kulturens kapillärer" stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. Projektet har stöd av Postkodstiftelsen. Stöd fördelas till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Ansök senast den 7 april. 

Läs mer om stödet och ansökan

 

Minskat idrottande i regionen under 2020

Riksidrottsförbundet har sammanställt siffror över hur idrottandet bland barn och ungdomar minskat i landets regioner. I Stockholmsregionen var minskningen 7,3 procent under pandemiåret 2020 jämfört med 10,6 i landet i stort.

Läs mer på Riksidrottförbundets webbplats

 

400 kommunala kulturpolitiker om framtida anslag till kultur

Den 16 mars släppte Riksteatern resultatet av en undersökning där 400 kommunala kulturpolitiker har svarat på frågor om hur de ser på framtiden för kommunala anslag till kultur efter coronapandemin.  Bilden som framträder är mycket splittrad. 51 procent av de svarande kulturpolitikerna menar att det inte är särskilt sannolikt eller inte alls sannolikt att kulturen kommer drabbas av nedskärningar till följd av coronapandemin. 42 procent anser tvärtom att det är ganska sannolikt eller mycket sannolik att kulturen drabbas, om kommunala besparingar genomförs med anledning av coronapandemin.

Undersökningen visar även att det finns ett starkt stöd bland kulturpolitiker för att anslagen till kulturen bör vara kvar på samma nivå eller öka. 53 procent anser att de bör öka. 40 procent anser att de bör vara kvar på samma nivå. 13 procent anser dock att besparingar även ska ske inom kulturen. Resultatet av undersökningen är likartat över landet och samma tendenser går att se i samtliga regioner. Undersökningen gjordes av Kantar Sifo på uppdrag av Riksteatern under perioden 24 november till 14 december 2020.

Läs mer på Riksteaterns webbplats

 
Ytterligare 50 miljoner fördelas via Konstnärsnämnden

Den 26 februari beslutade regeringen om att Konstnärsnämnden får ytterligare 50 miljoner att fördela. De nu tilldelade medlen kommer inte att utlysas som nytt Krisstipendium, utan läggs till de 154 miljoner som Konstnärsnämnden tidigare har tilldelats. Till Krisstipendium 3 har inkommit drygt 7 300 ansökningar, så förstärkningen behövs. Det här innebär att drygt 200 miljoner kommer att fördelas ut under april då beslut om Krisstipendium 3 tas. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att Krisstipendium 3 ska motsvara minst ett prisbasbelopp, det vill säga 47 600 kronor.

 
Fördelning av regeringens krisstöd på 500 miljoner

Regeringen beslutade den 26 februari om hur de 500 miljoner som ska avsättas till kulturområdet kommer fördelas. Liksom tidigare stöd kommer medlen förmedlas via Statens kulturråd (378 miljoner), Konstnärsnämnden (50 miljoner), Svenska Filminstitutet (50 miljoner), Författarfonden (10 miljoner), Sametinget (2 miljoner).

Läs mer på Regeringens webbplats

 

Ny rapport om museernas situation

En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.

Läs mer på Sveriges museers webbplats
 

Nya rekommendationer för idrottslivets matcher, läger och cuper

Folkhälsomyndigheten fattade den 24 februari beslut om att idrottsrörelsen helt bör avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med anledning av smittspridningen. Hittills har undantag funnits för exempelvis barnidrott och elitidrott men nu skärps rekommendationerna. Dock kan idrotts- och fritidsverksamheter för barn och unga fortgå under förutsättning att övriga föreskrifter och allmänna råd kan följas.

Läs mer på Regeringens webbplats

 

Hur har folkbiblioteken fungerat under pandemin?

Utöver vård, skola och omsorg har folkbiblioteken varit en av de få offentliga verksamheter som i stor utsträckning upprätthållit sin verksamhet och varit en del av det offentligas frontlinje under pandemin. Biblioteksservicen har varierat över landet, mellan kommuner och regioner. Likaså har bibliotekens roll i kommunernas krisorganisation sett olika ut. För att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin, bjöd Svensk biblioteksförening chefer inom region- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. Nu finns en rapport att ladda ner med en sammanfattning och analys av de samtalen.

Läs mer på Biblioteksföreningens webbplats


 

Ny rapport från Svensk scenkonst om återstart

Över 12 000 föreställningar och konserter ställdes in 2020. Samtidigt menar 90 procent av de främsta företrädarna för svenska scenkonstverksamheter att de har goda eller mycket goda möjligheter att genomföra smittförebyggande insatser vid publik verksamhet. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Svensk Scenkonst som finns att ladda ner här.

Läs mer på Svensk scenkonsts webbplats 
 

 

Uppföljning av statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) fick i slutet på januari i uppdrag att analysera förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Utöver det uppdraget kommer de även  under 2021 göra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.

Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats

 

 

Nya krisstöd till särskilda behov

Nu har Kulturrådet öppnat för ansökningar till en ny omgång av krisstöd till särskilda behov bland kulturverksamheter och enskilda näringsidkare. Totalt ska 400 miljoner kronor fördelas till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Ansökningsperioden är kort och endast öppen till början av mars.

Läs mer om stödet på Kulturrådets webbplats

 

 
Gymnasieungdomars fritidsaktiviteter kan hålla öppet från 6 februari

Regeringen meddelade den 4 februari att idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 och senare, ska kunna hålla öppet från och med den 6 februari. 


Läs mer på Regeringskansliets webbplats

 


Svenska filminstitutet fördelar 70 miljoner till biografer


Svenska filminstitutet (SFI) har fördelat den tredje omgången krisstöd från resterande medel 2020 i regeringens krisstöd till visningsområdet. Denna omgång har varit specifikt riktad till biografägare för intäktsbortfall under perioden oktober – december 2020. Totalt 250 ansökningar som innefattar 795 biografer har inkommit och 70 039 175 kronor har fördelats och betalas under vecka fem. Stödbeloppen varierar från maximala 20 miljoner kronor till Filmstaden och Svenska Bio ner till någon tusenlapp för mindre landsortsbiografer.

Läs mer på Svenska Filminstitutets webbplats

 

Kultur- och nöjesföretag tappar miljarder utan publik

Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterar att publikbegränsningarna har slagit hårt mot näringarna inom kultur, nöje och fritid. Under de första nio månaderna 2020 backade omsättningen i branschen med 15 procent, vilket motsvarar 8 miljarder kronor. Antalet sysselsatta hade sjunkit från 58 000 till 52 000. Det motsvarar en minskning på cirka 10 procent.

De kulturella verksamheterna har totalt minskat sin omsättning med 29 procent eller 3,6 miljarder kronor under januari–september 2020. Även museer drabbas hårt av pandemin. Flera har hållit stängt. Museernas omsättning minskade med 32 procent under årets första nio månader jämfört med samma period i fjol.

Mer statistik kopplat till corona finns på SCB:s webbplats

 

Barns fritidsakiviteter undantas från rekommendationerna

Regeringen meddelade den 21 januari att idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2005 eller senare ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda.

 

Utredning om kulturens återstart

Den 22 december meddelade regeringen att de tillsatt en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Utredningen ska resultera i förslag till regeringen på konkreta insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn. Den 30 juni 2021 ska utredningen redovisas till regeringen. 

Ytterligare två myndighetsuppdrag presenterades den 22 december.  Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av pandemin. Översynen ska kartlägga insatserna från regeringen, myndigheter, regioner och kommuner under pandemin. Konstnärsnämndens uppdrag blir att analysera hur pandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor.

Läs mer på Regeringskansliets webbplats

 


Innehållsansvarig: Ulf Andersson Greek

Senast uppdaterad: 2021-04-09