Hoppa till huvudinnehåll

Fyra nya konstnärliga gestaltningar, inomhus och utomhus - Sollentuna sjukhus

Diarienummer
AKTNR 1750-2299
Arkitektskiss_Sollentuna_Semrén & Månsson, Norconsult

 

Inlämning av intresseanmälan är nu stängd

 

Inbjudan

Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Locum inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för 4 konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen och moderniseringen av Sollentuna sjukhus.

Dessa konstnärliga gestaltningar är avsedda för ett antal förbestämda platser i sjukhusets korridorer, hisshallar, innergårdar och andra utomhusmiljöer. Flera olika konstnärliga uttryck ska definiera dessa platser och vara identitetskapande för sjukhuset.

Konsten ska föra dialog med rummen och betraktaren. Av vikt för arbetet med gestaltningarna är en förståelse för de olika patientgrupper och besökare som kommer att vistas på sjukhuset.

Förutsättningar på platsen

Sollentuna sjukhus invigdes 1978 och byggdes med en höghusdel för vårdavdelningar, och på ömse sidor om den, låga flyglar för bl a arbetsterapi, administration och öppenvård mm. Sollentuna sjukhus ligger strax ovanför Sollentuna centrum, med nordvästra långsidan mot en bergskant och den motstående sidan ut mot Nytorpsparken och med vacker utsikt över Edsvikens vatten. Omgivande bebyggelse består främst av enfamiljshus. Huvudentrén ligger i sjukhusets nordvästra del, bara cirka femhundra meter från Sollentuna centrum.

Stockholm växer och kommer fortsätta att växa vilket innebär att vårdbehovet i länet ökar. Detta är utgångspunkten för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Stockholms län de närmaste åren. Upprustning av de flesta sjukhusen i länet behövs för att möta det ökade vårdbehovet. Här är Sollentuna sjukhus en viktig pusselbit.

Sollentuna sjukhus kommer att inriktas mot geriatrisk och annan somatisk vård inom medicinska specialiteter. Sollentuna sjukhus ska planeras för cirka 230 slutenvårdsplatser för geriatrik och annan somatisk vård. Där inryms även en avdelning för specialiserad palliativ slutenvård. I planerna ingår även ett stort utbud av specialistvård som skapar möjlighet för god logistik och samband mellan sjukhusens olika funktioner. Förutom slutenvårdsplatser för geriatrik, kommer Sollentuna sjukhus att tillhandahålla mottagningsrum för vård och behandling, radiologi, rum för provtagning och laboratorieanalyser, lokaler för utbildning, intern och extern service (t ex apotek) samt förberedas för möjlighet för dagkirurgisk verksamhet. Dessutom planeras det för att skapa förutsättningar för en närakut med närhet till röntgen, provtagning och ambulansangöring/jourentré. Arbetet med ombyggnationen påbörjas under våren 2015. Sjukhuset tas i drift hösten 2017.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

De fyra konstnärliga gestaltningsuppdrag gäller interiören och exteriören på Sollentuna sjukhus. Konsten ska vara platsspecifik och avväga sammanhanget. De olika gestaltningarna ska ta hänsyn till följande olika rumsligheter:

 • huvudentrén och hisshallarna

 • allmänna korridorer

 • innergårdar och andra utemiljöer

 • vårdrum

Konstens värde i sjukhusmiljön verkar på flera plan. Med dess egna autonoma uttryck ska konsten skapa nya tankevärldar för patienter, besökare och personal. Konsten ska även kunna samverka med verksamheten. Den ska vara ett mänskligt avtryck och ge rum för reflektion, distraktion, stimulans och tröst. Konsten bör väcka nyfikenhet hos alla åldersgrupper, och bidra till en välkomnande atmosfär vid besök på sjukhuset. För konstnärerna som får uppdragen blir det nödvändigt med en analys av förhållandet mellan inre och yttre miljö, mellan avdelningarnas mer privata rum och de offentliga korridorerna, och mellan platser som präglas av väntan respektive snabbhet och effektivitet. Konstnären kommer få stöd i detta arbete från andra aktörer inom projektet, inte minst representanter för vårdverksamheten.

De konstnärliga gestaltningarna ska ha en egen autonom form och placering men kan även sammansmälta med och påverka utformningen av andra aspekter av gestaltningsplanen för Sollentuna sjukhus. Det genomgående gestaltningstemat för sjukhuset är ”In med parken” och påverkar utvecklingen av fasadarkitektur, inredningsdetaljer och färgsättning. Parktemat är tänkt att återkomma genom hela huset, utifrån och in, med utblickar, parkkontakt, träinslag, växtväggar och medvetna materialval.

Uppdrag 1 & uppdrag 2.

Dessa två uppdrag har i princip samma förutsättningar vad gäller sammanhang och placeringen av konst. Båda dessa uppdrag avser gårdar med planteringar som skapar möten mellan sjukhusbyggnaden och Nytorpsparken, en del av korridoren i ett av sjukhusets mottagningsstråk, samt en innergård med planteringar. Ett utmärkande drag för Sollentuna sjukhus är att byggnadskroppen bryts upp av gårdar. Vissa innergårdar är stängda medan andra gårdar är öppna och låter den omgivande parkmiljön komma nära inpå byggnaden. Flertalet av dessa gårdar blir föremål för nygestaltning av landskapsarkitekt. Ny marksten kommer att läggas och nya planteringsrabatter etableras. Grundidén för dessa två uppdrag blir att skapa kopplingar mellan inomhus- och utomhusmiljöer, att konstverket tar plats i skilda miljöer på ett sammanhållet sätt. Konsten som placeras på dessa gårdar ska ha ett starkt visuellt och konceptuellt tilltal i sig. Dessa utemiljöer kan beträdas av patienter och/eller sjukhusets personal, men det är även av stor vikt att konstverken kan betraktas inifrån huset. Detta medför att konstverken ska vara av en sådan skala och sådant utförande att de kan upplevas både på avstånd och på nära håll.
 

Uppdrag 3.

Detta uppdrag avser entréhallen till Sollentuna sjukhus och samtliga sju hisshallar i höghusdelen av sjukhuset, ett uppdrag som rör sig vertikalt genom huset. Konstnären som tilldelas detta uppdrag får arbeta med konstnärlig gestaltning av utrymmen som är bland de första platser besökare på sjukhuset kommer till. Detta är det enda uppdraget som avser platser där det inte finns några självklara kontaktpunkter eller utblick mellan inomhus-och utomhusmiljöer. I detta uppdrag kommer människors förflyttning genom huset att vara en viktig utgångspunkt för konsten, både i syfte att skapa identitet för de olika platserna och genom att erbjuda en återkommande estetisk upplevelse för besökarna och personalen.
 

Uppdrag 4.

Det planeras för 230 vårdplatser på Sollentuna sjukhus, fördelade mellan samtliga våningsplan. Uppdraget avser skapandet av en portfolio med olika bilder som kan reproduceras i upplagor. Avsikten är att samtliga vårdrum på sjukhuset kommer att förses med ett konstverk från en av upplagorna.

 

Budget

För skissuppdrag 1 & 2: 40 000 SEK exklusive moms.
För skissuppdrag 3 & 4: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de fem olika uppdragen beräknas nedan:

Uppdrag 1: 897 000 SEK exklusive moms.
Uppdrag 2: 897 000 SEK exklusive moms.
Uppdrag 3: 600 000 SEK exklusive moms.
Uppdrag 4: 744 000 SEK exklusive moms.
 

Inom ramen skall alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverket bekostas inom en separat budget.

Tidplan

 • 2015-03-02 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
 • 2015- V. 11, beslut om vilka 8 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
 • 2015- V. 11, planerat startmöte för skissuppdragen.
 • 2015- V. 16, avstämningsmöte under pågående skissarbete.
 • 2015-V. 23, inlämning av skissförslag.
 • 2015- V. 25, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
 • Juli 2015 – juli 2016, Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.
 • Augusti 2016 – augusti 2017, montering/installation av konstverk anpassat till övriga aspekter av byggschemat på sjukhuset.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

 1. vara yrkesverksam konstnär
 2. vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att:

 • den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man bedriver vård.

 • du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet uppnås.

 • miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under V. 11 2015. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till projektledaren Finbar Krook Rosato och bör vara inkomna senast 2015-02-26 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Anmälan

Inlämning av intresseanmälan är nu stängd.