Hoppa till huvudinnehåll

Översyn av utvecklingsstöd för unga

Diarienummer
AKTNR 2603-16304
CFo_dialogmöte
Kulturförvaltningen har sedan 2013 i uppdrag av kulturnämnden att arbeta med en översyn av hela sin stödgivning till kultur- och föreningslivet. Det grundläggande syftet är att stöden ska moderniseras för att fånga samtidens behov och ligga i linje med politiska ambitioner och identifierade behov.

I april 2020 fattade Kulturnämnden beslut om ett fördjupat inriktningsbeslut i översynen av stödet till ungdomsorganisationer. I och med beslutet tydliggörs syftet med distriktsstödet till självständighet, demokrati och deltagande och med det nya utvecklingsstödet ung är syftet att öka samverkan och främja nya och underrepresenterade grupper i föreningslivet. 

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen.

I remissförslaget förtydligas att krav ska ställas på att organisationer ska vara icke-exkluderande och öppna för alla barn och unga som delar föreningens syfte och mål. Samt att organisationer som stöds av Region Stockholm ska vara demokratiskt uppbyggda och bedriva verksamhet förenlig med demokratins idéer och grundläggande värden. 

 
Dialoger om stöd till ungdomsorganisationer

Inom ramen för utvecklingsarbetet har kulturförvaltningen hållit dialoger med berörda parter för att inhämta synpunkter och utvecklingsidéer. I november 2018 bjöd kulturförvaltningen in till en workshop med diskussioner om hur ett framtida moderniserat verksamhetsstöd skulle kunna utformas. Under 2019 fortsatte dialogmöten med aktörerna med bland annat en workshop om det regionala utvecklingsstödet. Vid denna dialog deltog både ungdomsorganisationer som idag beviljats distriktsstöd och andra föreningar som kan vara intresserade av att ansöka om ett kommande regionalt utvecklingsstöd till verksamheter som når unga och vill bidra med synpunkter på hur detta stöd bäst utformas. 

 

Tidplan för översyn av stöd till ungdomsorganisationer

Höst/vinter 2020

Remissversion med förslag till nya bidragsregler tas upp för beslut i kulturnämnden.

Vinter/vår 2021

Förslaget till nya bidragsregler skickas ut på remiss till organisationerna.

Höst 2021

Bearbetning av synpunkterna och analys av remissvaren, vidare beredning och färdigställande av ett slutligt förslag till moderniserat distriktsstöd och ett nytt utvecklingsstöd för unga i regionen. 

Vinter 2021

Förvaltningens förslag till nya bidragsregler för stöd till ungdomsorganisationer färdigställs för beslut i nämnden.

Januari 2022

Eventuella övergångsregler (beroende på omfattningen av de förändringar som föreslås) kan träda i kraft den 1 januari 2022.

Januari 2023

Ett nytt regelverk kan träda i kraft fullt ut den 1 januari 2023. 


Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm