Hoppa till huvudinnehåll

Ett nytt konstuppdrag för rum för avsked, väntrum och entré. Södersjukhuset.

Diarienummer
AKTNR 1794-2685

Inbjudan

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av en ny akut- och behandlingsbyggnad vid Södersjukhuset.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget innebär en genomgripande miljögestaltning av rum för avsked och tvagning, väntrum och entré. Avsikten är att skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär, arkitekt och belysningskonsult.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944.  Med en ny behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt ett nytt försörjningskvarter ska Södersjukhuset rustas för framtiden.

Genom att bygga en ny behandlingsbyggnad och renovera och bygga om befintliga lokaler får Södersjukhuset förutsättningar att dels effektivisera vården, dels möta det ökade kravet på patientsäkerhet, vårdkvalitet och omhändertagande. Det nya projektet utgörs av både om- och nybyggnadsdelar i den västra delen av sjukhusområdet. Den nya behandlingsbyggnaden tar gestaltningsmässigt sin utgångspunkt i de goda egenskaperna i den äldre befintliga strukturen, som t ex ljusa, putsade fasader, men ges en egen tydlig karaktär som ska spegla en modern och framåtsträvande verksamhet. Entrébyggnaden för akut- och nattentré ansluter gestaltningsmässigt till befintlig huvudentré, vilket skapar en kontinuerlig och omslutande helhet runt entrétorget.

Området med de nya byggnaderna i västläget ska förvandlas till en grönskande sjukhuspark. Målsättningen är att området ska lyftas till en attraktiv del av Södermalm.

Den nya behandlingsbyggnaden kommer att rymma följande: Akutmottagning – vuxen, operationsavdelning, ambulanshall, röntgen, akutrum, sterilcentrum, administration och omklädningsrum, patologi/cytologi, obduktion, rum för avsked med entré och anslutande väntrum för anhöriga.

Genomförandestart för de nya byggnaderna planeras till första kvartalet 2015.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Byggnad 70, plan -3, rum för avsked – två visningsrum/rum för avsked, varav ett med tvagning och två väntrum med separat entré från park/trädgårdsrum.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget innebär en genomgripande gestaltning av avskedsmiljön. Här ingår två rum för avsked och tvagning samt två väntrum och entré.

Inom uppdraget efterfrågas en konstnärlig gestaltning som bidrar till att ge miljön lugn och stillhet. Avsikten är att skapa en helhet av ljus och värdighet som ska fungera oavsett trostillhörighet. De som besöker avskedsrummen kommer att tillhöra olika livsåskådningar och religioner, därför är det viktigt att rummen utformas fritt från religiös symbolik.

En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar en avskedsmiljö är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen.

Uppdraget ger möjlighet till en genomgripande gestaltning där kalkstensgolv, väggar, tak, väggpaneler, glasade ytor, belysning, textila material, specifika objekt etcetera kan ges konstnärlig bearbetning. En justerbar textil gardin är en obligatorisk del.

I skissuppdraget ingår att identifiera lämpliga platser för konstnärliga insatser och att ta fram förslag på konstnärlig gestaltning utifrån givna förutsättningar.

Utanför byggnaden och i direkt anslutning till avskedsmiljön kommer en grönskande lund med några sittplatser att utformas.

Syftet är att få fram konstnärliga förslag som är funktionellt, estetiskt och budgetmässigt väl genomarbetade och därmed skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär, arkitekt och belysningskonsult.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter och ljuskonsult med flera. 

Detta ska beaktas:

•     Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till miljöns speciella karaktär.

•     Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet uppnås.

•     Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.
 

Budget

För skissuppdrag: 40 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av det konstnärliga gestaltningsuppdraget beräknas till 800 000 SEK exklusive moms. Här ska alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske.

Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad montering och installation av konstverken bekostas inom en separat budget.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende avskedsmiljön. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Tidplan enligt nuvarande byggplan

  •  2015-05-25 kl 24.00 - Senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

  •  2015- 06- 08 - Beslut om vilka två konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.

  •  2015- 06-15 - Planerat startmöte för skissuppdragen.

  •  2015- v. 34 - Avstämningsmöten under pågående skissarbete.

  • 2015-09-21 - Inlämning av skissförslag.

  • 2015- 09-28 - Beslut om vilket skissförslag som ska utföras.

  • 2015-09-28 – 2015-12-10 - Framtagande av bygghandling i samarbete med arkitekt

  • Oktober 2015 – juni 2017 - Produktion av konstverk enligt projektets tidplan.  

Montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet. Lokalerna beräknas vara färdigställda tredje kvartalet 2017.

Vem kan söka?

För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du:

  • vara yrkesverksam konstnär

  • vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Kopia på intyg från relevant myndighet ska lämnas på begäran.

Underrättelse om tilldelat skissuppdrag

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se efter 2015-06-08. Konstnär som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon.

Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till susanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-05-12 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.

Uppdragsgivare

Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret