Hoppa till huvudinnehåll

Dialogmöten 2019

Diarienummer
AKTNR 2692-11572
Konferens 20181026_03
(Syntolkning: människor sitter vid bord)
Region Stockholm inbjuder förvaltningschefer, kultur- och fritidschefer till Dialogmöte i maj 2019.

Region Stockholm vägleds i sitt kulturpolitiska arbete av Kulturstrategi för Stockholmsregionen som antogs i juni 2018, del av RUFS 2050. Kulturstrategin gör gällande att "en struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet" utgör "den kanske viktigaste förutsättningen för kultur-strategins genomförande".

Kulturförvaltningen upprättar därför under 2019 formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet. Dessa dialoger är tänkta att ske en gång per år under vinter/vår för att skapa möjligheter att låta resultatet av dialogerna fångas upp under en större planerad regional konferens under hösten samt också få genomslag i parternas verksamhets- och budgetplanering.

Syfte med dialogerna

Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan.

Dialogerna ska bland annat bidra till att

• identifiera utvecklingstendenser, utmaningar och möjligheter inom det regionala konst- och kulturlivet liksom kulturpolitiska förutsättningar

• dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter

• samråda om processer och aktiviteter som parterna enskilt och/eller ge-mensamt planerar att genomföra på kortare och längre sikt i relation till kulturstrategin

• möjliggöra en strategisk och relevant utveckling av Regionens roll i, stöd till och främjandearbete till gagn för det regionala kulturlivets utveckling

Dagordning och förberedelser

Kulturförvaltningen Region Stockholm utarbetar dagordningen för dialogmötena i dialog med berörda parter. Gällande dialoger med regionens kommuner kommer kulturförvaltningen att stämma av dagordningen med företrädare för FSKF (Föreningen för Storstockholms kultur- och fritidschefer).

Ambitionen är att mötena ska ge utrymme att beskriva och diskutera såväl kommunernas som stockholmsregionens kulturpolitiska möjligheter och utmaningar liksom allmänna utvecklingstendenser inom det regionala konst- och kulturlivet.

Dokumentation och utvärdering

Kulturförvaltningen Region Stockholm kommer att föra minnesanteckningar vid dialogmötet. Anteckningarna mailas ut efter mötet samt publiceras på förvaltningens webbsida.

Utpekade parter för dialogerna är:


• regionens 26 kommuner (förvaltningschefsnivå)

• regionala centrumbildningar för konst och kultur

• fria kulturskapare organiserade inom KLYS

• föreningen Ideell kulturallians (organiserar regionala organisationer inom det ideella kulturlivet)

• samt Stockholms läns bildningsförbund (som organiserar regionens studieförbund och folkhögskolor)