Hoppa till huvudinnehåll

Så har regionens idrottsföreningar påverkats av corona

Barn som utövar kampsport
RF-SISU Stockholm har med hjälp av Sweco tagit fram en ny rapport om hur coronapandemin påverkat länets idrottsföreningar. Rapporten visar att hela idrottsrörelsen har påverkats, men att föreningarna tagit stort ansvar för att minska smittspridningen. Man ser också en oro för ekonomiska konsekvenser och minskat medlemsantal på lång sikt. 

Genom en enkätundersökning där 1 251 av länets idrottsföreningar lämnade svar har man ställt frågor om påverkan på träningsverksamheten, ekonomin och synen på framtiden. Hela 90 % av föreningarna har minskat på träningsverksamheten och många har har ställt om och utvecklat nya träningsformer eller metoder med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller medlemsantalet svarar 7 % av föreningarna att antalet medlemmar ökat under våren medan en tredjedel ser en minskning av medlemmar.

Två av tre föreningar uppger att deras ekonomi påverkats under perioden och för en tredjedel har försämringen varit så stor att de behövt ta till åtgärder såsom att söka stöd från parter såsom Riksidrottsförbundet, kommunen eller Tillväxtverket.

Nästan hälften av föreningarna anger att de är oroliga för att verksamheten inte kommer kunna genomföras enligt plan under hösten 2020. Med detta tillkommer en oro för ekonomi och ytterligare tapp av medlemmar. Sju procent av samtliga idrottsföreningar uppger att de är oroade för sin förenings fortlevnad och RF-SISU Stockholm pekar också ut nyrekrytering av barn och unga som ett orosmoln som kan ha stor påverkan på lång sikt.

 
Läs hela rapporten på RF-SISU:s webbplats

 

 
Kulturnämndens stöd till idrotts- och föreningslivet

Kulturnämnden vill genom stöd till distriktsorganisationer bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Genom att stödja distriktsorganisationerna vill kulturnämnden förebygga ohälsa och vårdberoende. Distriktsorganisationerna främjar att de lokala föreningarna når fram till och engagerar barn och ungdomar, socialt och kulturellt missgynnande grupper och grupper med speciella behov.

 

Läs mer om stöd till idrotts- och föreningslivet

 

Kontakt
 

Anna Bohman Enmalm

Strategisk samordnare Föreningsliv och folkbildning
08-123 378 36