Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatt arbete med dialog och samverkan

Dialogmöte Nacka kommun
Under våren har kulturförvaltningen, för andra året, genomfört formaliserade dialoger med det regionala kulturlivet med kulturstrategin för Stockholmsregionen som utgångspunkt. Med anledning av coronautbrottet fick dialogerna en delvis annan karaktär detta år.  

Dialogmöten med länets 26 kommuner hann precis genomföras i slutet februari innan pandemin bröt ut. Nytt för året var att kommunerna samlades i fyra olika geografiska konstellationer och att alla möten genomfördes på plats ute hos värdkommunerna. 

-Vi hör även detta år att flera av länets kommuner står inför utmaningar med effektiviseringar samtidigt som kultur- och fritidsfrågorna fortsätter att ta allt större plats i bredare samhälls- och stadsutvecklande sammanhang, säger Eva Bergquist, förvaltningschef på kulturförvaltningen. Glädjande är bland annat att vi ser en växande samverkan över kommungränserna, tydligast inom kulturskola och idrottsanläggningar. Mer oroande är fortsatta utmaningar med principen om armlängds avstånd i olika sakfrågor och en svag struktur för stöd till, och samverkan med, folkbildningens aktörer i vår region.  

 

Digitala möten med fokus på krisens effekter

De senare dialogerna under våren med det fria kulturlivets och civilsamhällets parter ställdes om till digitala möten och kom till stor del att ägnas åt krisens konsekvenser, effekter av olika krisåtgärder och behov av ytterligare insatser. 

-Utöver behovet av akuta stödmedel har coronakrisen aktualiserat insikten om hur ömtålig den infrastruktur vi vant oss vid också är – både vad gäller institutioner, det fria kulturlivet och enskilda konstnärer inte minst, understryker Eva Bergquist. 

 

Analys och sammanställning av dialogmöten publiceras hösten 2020 

Syftet med de formaliserade dialogerna är att fånga in utvecklingstendenser i det lokala och regionala kulturlivet. Dialogmöten är viktiga forum för att dela perspektiv och kunskap mellan kommunerna,  och främjar handling och samverkan i länet.  Årets dialoger har omfattat såväl kultur- som fritidsfrågor och har även haft visst fokus på folkbildningen i regionen.  

-Årets dialoger stärker vår uppfattning att det finns ett stort behov av Region Stockholm som en samlande och samverkande aktör, säger Eva Bergquist. Vi behöver tydligare gå från ord till handling och kommer nu att se över hur vi kan ytterligare tydliggöra vår egen roll och stärka våra förmågor i att leda genomförandet av den regionala kulturstrategin. Bland annat inom områden som breddat deltagande och arrangörsutveckling, konstnärlig utveckling och kulturskapares villkor, digitaliseringen och kulturens roll i samhällsplaneringen. 

En mer omfattande sammanställning och analys av dialogerna publiceras på kulturförvaltningens webbplats i september.  

 

Läs mer om kulturstrategi för Stockholmsregionen
 
Läs mer om dialoger och möten
 
Läs mer om arbetet med folkbildningsstrategi
 
 
Mer om dialogmöten
  • Under 2019 upprättade kulturförvaltningen formaliserade dialoger med företrädare för det regionala kulturlivet.
  • Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med utgångspunkt i den regionala kulturstrategin.
  • Under 2020 breddas processen till att omfatta alla Kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 
  • Utpekade dialogparter i Stockholmsregionen är idag: länets 26 kommuner, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS), regionala centrumbildningar (tolv till antalet) samt Ideell kulturallians Region Stockholm.