Hoppa till huvudinnehåll

Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv

Syntolkning: En arkivarie står på en stege och bläddrar i arkivfilerna på Regionarkivet
Region Stockholm har nu lämnat sitt yttrande om arkivutredningens betänkande (SOU 2019:58) som remitterats under våren. Yttrandet innehåller kritik på flera punkter. 

När arkivutredningen tillsattes 2017 framgick det i direktivet (2017:106) att syftena med utredningen var att göra en bred översyn av arkivområdet och att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar nu och i framtiden. Region Stockholm har nu lämnat sitt yttrande gällande arkivutredningens betänkande (SOU 2019:58) som remitterats under våren.  

Region Stockholms yttrande kan sammanfattas i att betänkandet innehåller flera bra förslag som kommer att göra arkivlagstiftningen mer tidsenlig men att det statliga perspektivet fått för mycket fokus.  

På flera punkter är de föreslagna ändringarna i lagstiftningen mindre ändamålsenliga för kommuner och regioner än för den statliga arkivförvaltningen. I andra fall föreslås översyner och uppdrag som inte omfattar kommuner och regioner och som därmed inte kommer att ge en rättvisande bild av arkivområdet i sin helhet.  

Även när det gäller de ekonomiska konsekvenserna av både samhällets digitalisering och de föreslagna ändringarna i arkivlagen, får kommuner och regioner en styvmoderlig behandling. Detta är inte i enlighet med ansatsen i utredningens direktiv. 

I arkivutredningens betänkande har man helt avstått från att behandla en alarmerande fråga – att nuvarande lagstiftning innebär att privata utförare som bedriver verksamhet med offentlig finansiering inte är skyldiga att bevara information. 


Framför rader av arkivskåp står Johanna Lagerström, regionarkivarie/avdelningschef för Regionarkivet Stockholm
Johanna Lagerström, avdelningschef för Regionarkivet Stockholm

”Vi anser att en ny arkivlag bör innehålla en skyldighet för privata verksamheter att bevara information”, säger Johanna Lagerström, regionarkivarie och avdelningschef för Regionarkivet i Region Stockholm. ”På så sätt kan vi säkerställa tillgången till samhällsviktig information för framtidens förvaltning och kulturarv”. 

Regionarkivet har sedan länge framfört att det saknas bestämmelser om detta och att stora mängder samhällsviktig information därför kommer att försvinna. Region Stockholm anser att en skyldighet för dessa verksamheter att bevara information ska införas i en ny arkivlag. På så sätt kan tillgången till samhällsviktig information för framtidens förvaltning och kulturarv säkerställas, menar Johanna Lagerström. 


FAKTA

 

Om Arkivutredningen

Arkivutredningen presenterades i december 2019. Den beskriver viktiga samhällsförändringar och arkivsektorns utveckling samt utredningens bedömningar och förslag om hur reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet ska förtydligas, ändras och utvecklas. Läs mer om arkivutredningen via Regeringskansliets webbsida, där finns även hela utredningen (pdf, 5 MB).  

Regionarkivet

Sedan den 1 april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet i Region Stockholm och beslutar om regionens dokument- och arkivhantering. Regionarkivet har aktivt lämnat synpunkter och önskemål till arkivutredningen samt har även fungerat som remissinstans för en mindre utredning som gjorts inom ramen för uppdraget. Läs mer på Regionarkivets webbplats.