Hoppa till huvudinnehåll

Regler och anvisningar för Projektstöd kultur och hälsa

Diarienummer
AKTNR 55-13847

1. Villkor

Projektstöd kultur och hälsa ges för kulturverksamhet inom vårdverksamhet finansierad av Region Stockholm. Stödet medges inte till projekt som genomförs i kommunalt finansierad vård eller helt privat vård. Projekten ska ge vårdtagare, personal och anhöriga en kulturverksamhet som är återkommande. Projekten måste redan vara förankrade hos en vårdverksamhet som finansieras av Region Stockholm. Projekten, som ska hålla hög kvalitet, tas ut för att komplettera varandra så att institutionerna får en så bred kulturverksamhet som möjligt. Stor vikt läggs vid utbud med aktivt deltagande.

Därutöver ska all verksamhet som kulturnämnden stöder verka i linje med de fyra målområden (se avsnitt 6) som kulturnämnden fastställt samt de av Region Stockholm i övrigt antagna kulturpolitiska målen som anges i kulturnämndens budget.

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer, institutioner eller bolag men inte av enskilda kulturutövare.

2. Ansökan

Ansökan görs på kulturförvaltningens blankett. Ansökningar sker löpande under året.

Ansökan handläggs först när ifylld blankett med fullständiga uppgifter inkommit in till kulturförvaltningen. Den kortfattade beskrivning som efterfrågas på blanketten ska vara utformad så att den kan ligga till grund för beredning och beslut. Sammanfattningen ska förmedla syfte med verksamheten, vem/vilka den vänder sig till och hur den kommer att genomföras. Utöver detta kan en detaljerad beskrivning av verksamheten biläggas ansökan. I ansökan ska också anges verksamhetens planerade spridning i länet, målgrupper, vilka åldrar verksamheten vänder sig till och hur många man beräknat nå.

Organisation som tidigare fått ekonomiskt stöd måste först ha kommit in med en fullständig redovisning av tidigare stöd innan en ny ansökan kan prövas. Verksamhetsansvarig eller motsvarande intygar att lämnade uppgifter i ansökan är korrekta. Beviljat stöd betalas ut med hela beloppet i anslutning till beslut.

Organisation som ansöker om eller beviljas ett stöd på 500 000 kronor eller mer, ska i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse samt även besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet.

3. Redovisning

Redovisning ska göras på avsedd blankett. Beviljat stöd ska redovisas senast två månader efter genomförd verksamhet.

Auktoriserad revisor behövs endast om totalt kulturstöd från Region Stockholm uppgår till minst 500 000 kr per år. För lägre belopp än 500 000 kr behövs endast förtroendevald/godkänd.

Förutom en skriftlig redovisning av verksamheten ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridningen i länet anges.

4. Uppföljning

Kulturförvaltningen gör varje år en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från Region Stockholm måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur stödet använts i verksamheten.

5. Återbetalning

Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska kulturförvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet ska återbetalas till kulturnämnden. Även vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av kulturnämnden.

Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för beslut kan polisanmälan göras.

6. Målområden

Fyra målområden ska verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens stöd.

6.1 Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.

6.2 Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen ska genomsyra verksamheten. De organisationer som får stöd av kulturnämnden ska främja jämställdhet genom att båda könen ska representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar) och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete. Organisation med 25 eller fler anställda ska enligt jämställdhetslagen § 13 årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.

6.3 Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, ska ges möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd ska gynna mångfalden i verksamheten till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.

6.4 Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.

7. Övrigt

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt motarbetar all droganvändning i verksamheten.