Hoppa till huvudinnehåll

Kulturnämndens målområden och miljökrav

Diarienummer
AKTNR 88-8004
Alla organisationer som beviljas stöd måste uppfylla kulturnämndens övergripande riktlinjer.

Målområden

Dessa fyra målområden ska verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens stöd:

1) Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.

2) Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen ska genomsyra verksamheten. De organisationer som får stöd ska främja jämställdhet genom att båda könen ska representeras i styrelser och andra beslutande organ, undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar. Organisationen ska även arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete. Organisation med fler än 24 anställda ska enligt jämställdhetslagen §13 årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.

3) Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, ska ges möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd ska gynna mångfalden i verksamheten, t.ex. genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.

4) Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter att vara tillgänglig för alla, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och webbplats.

Miljökrav

Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Alla landstingets verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som en del av detta arbete ställs krav på alla landstingets leverantörer och stödmottagare. 

Alla som söker stöd från kulturnämnden på 500 000 kronor eller mer ska besvara Checklista: Miljöarbete samt bifoga miljöplan godkänd av styrelsen. Från 2015 ska alla som erhåller stöd om 7 miljoner eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO14001 eller EMAS.

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den organisation som får stöd från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor.

Övriga krav

Kulturnämnden förutsätter att den organisation som får stöd från kulturnämnden motarbetar all droganvändning i verksamheten.