Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning hälsopedagogisk kulturverksamhet

Diarienummer
AKTNR 74-12408
Stockholms läns landsting har genom stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet erbjudit barn och unga i Stockholms län program där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. Denna stödform går inte längre att söka. Från och med 2017 hänvisar vi istället till vårt verksamhets- och/eller projektstöd.

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett senast två månader efter genomförd verksamhet. Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges. Om stödet uppgår till mer än fyra basbelopp (år 2016 utgör fyra prisbasbelopp 177 200 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad/godkänd revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från landstinget måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd använts i verksamheten.

Bedömningsgrunder 

Hälsopedagogisk kulturverksamhet ska inriktas på en viss åldersgrupp inom åldrarna 6-18 år och vara kostnadsfri för deltagarna. Den ska hålla hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet samt bygga på ett hälsofrämjande perspektiv. Vidare ska verksamheten inkludera metodutveckling där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. Kulturprogrammen ska ha ett tydligt barnperspektiv där temat presenteras så att alla barn, oavsett kön och bakgrund, kan känna igen sig. Programmen ska innebära ett stöd för skolpersonalen i att tillsammans med eleverna arbeta hälsofrämjande på skolan och bygga på delaktighet, lekfullhet, processtänkande och långsiktighet. Det är också viktigt att verksamheten har förankring i adekvat forskning och utveckling avseende ungas situation i samhället.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 150 000 kr fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 150 000 kr fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.

Stödform under utfasning

Fram till och med 2016 har landstinget haft flera olika stödformer. Av dessa finns Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststödet kvar. Tidigare stödformer är Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet, Kultur i skärgården, Ung aktiv kultur, Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning, Hälsopedagogisk kulturverksamhet och Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

De tidigare stödformerna har nu uppgått i de två nya stödformerna Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Organisationer som sökt och beviljats de tidigare kulturstöden ska redovisa stödet på samma sätt som förut.

Det här innebär att de som sökt en tidigare stödform från och med nu istället kan söka Verksamhetsstöd eller Projektstöd.