Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Ung Aktiv Kultur

Diarienummer
AKTNR 65-8395
Projektstödet Ung aktiv kultur är ett engångsstöd med syfte att barn och unga i Stockholms län ska få uttrycka sig genom eget skapande och ha möjlighet att driva egna kulturprojekt. Denna stödform går inte längre att söka. Från och med 2017 hänvisar vi istället till vårt verksamhets- och/eller projektstöd.

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett senast två månader efter genomförd verksamhet. Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges. Om stödet uppgår till mer än fyra basbelopp (år 2016 utgjorde fyra prisbasbelopp 177 200 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad/godkänd revisor.
Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från landstinget måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd använts i verksamheten.

Bedömningsgrunder Ung Aktiv Kultur

Projektet eller verksamheten ska hålla hög konstnärlig kvalitet och främja konstnärlig och kulturell förnyelse. Vidare ska projektet/verksamheten vara öppet för allmänheten och vara angelägen för Stockholms län. Projekt eller verksamheter som når målgruppen 6-25 år prioriteras. Likaså bedöms hur man når angiven målgrupp, projektet/verksamhetens ekonomiska rimlighet och den geografiska spridningen i länet.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 150 000 kr fattas av kulturnämnden. Stöd upp till och med 150 000 kr fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.

Stödform under utfasning

Fram till och med 2016 har landstinget haft flera olika stödformer. Av dessa finns Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststödet kvar. Tidigare stödformer är Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet, Kultur i skärgården, Ung aktiv kultur, Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning, Hälsopedagogisk kulturverksamhet och Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

De tidigare stödformerna har nu uppgått i de två nya stödformerna Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Organisationer som sökt och beviljats de tidigare kulturstöden ska redovisa stödet på samma sätt som förut.

Det här innebär att de som sökt en tidigare stödform från och med nu istället kan söka Verksamhetsstöd eller Projektstöd.