Hoppa till huvudinnehåll

Kultur för asylsökande

Diarienummer
AKTNR 1904-7883
Stockholms läns landstings kulturförvaltning arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela länet, där möten skapas mellan människor med olika bakgrunder och där det finns en kulturell mångfald. I Stockholmsregionen finns ett dynamiskt kulturliv med kulturutövare inom alla konstformer som tillsammans bidrar till ett utbud som präglas av mångfald, bredd och spets, relevant för det moderna och mångkulturella Stockholms län. Stödet kunde sökas fram till 26 augisti 2016.

Med anledning av den extrema flyktingsituationen gör kommuner och landsting stora insatser för människor som flyr undan krig och förtryck. Stockholms läns landsting planerar en rad åtgärder för att ge de asylsökande ett bra mottagande.

Syfte

Projektet Kultur för asylsökande syftar till att möjliggöra ett bra mottagande av de asylsökande till Stockholms län genom olika projekt inom kultur, bildning, idrotts- och föreningsliv. Ytterligare syfte är att via delaktighet och kulturutövning bidra med nya perspektiv och interaktion.

Uppdrag

Kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturnämnden att, inom ramen för sitt ordinarie uppdrag och anslag, genomföra en särskild kultursatsning för asylsökande under hösten 2015. Sammanlagt fördelades 3,5 miljoner kronor inom studie- och idrottsförbunden, länskulturfunktionerna och scenkonstverksamhet i Stockholms län. Den 13 april 2016 beslutade kulturnämnden att ytterligare 1,3 miljoner kronor ska avsättas för en fortsättning av satsningen under hösten 2016.

Ansökan

Stödet behandlas tillsammans med projektstödet Kulturstöd till tillfällig verksamhet och söks därmed på samma blankett. I projektbeskrivningen ska det framgå att ansökan gäller ett projekt inom satsningen Kultur för asylsökande. Stödet kunde sökas fram till 25 augusti 2016.

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens redovisningsblankett senast två månader efter att projektet genomförts. Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges.

Om stödet uppgått till mer än fyra prisbasbelopp (år 2016 utgör fyra prisbasbelopp 177 200 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad/godkänd revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Redovisningsblanketten ska signeras av firmatecknare och postas tillsammans med eventuella bilagor till Kulturförvaltningen, Box 38 204, 100 64 Stockholm.