Hoppa till huvudinnehåll

Redovisning Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

Diarienummer
AKTNR 86-6774

Redovisning och uppföljning av Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet. Stockholms läns landsting vill genom Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till verksamheter som håller hög kvalitet och som har stor betydelse för Stockholms läns kulturliv. Denna stödform går inte längre att söka. Från och med 2017 hänvisar vi istället till vårt verksamhets- och/eller projektstöd.

Redovisning

Stödet ska redovisas på kulturförvaltningens blankett efter avslutat verksamhetsår. Av redovisningen ska klart framgå hur landstingets stöd använts. Vidare ska antal deltagare, målgrupp, åldersindelning, könsfördelning och spridning i länet anges. Till redovisningen bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Bokslutet ska vara upprättat enligt god redovisningssed. Om stödet uppgår till mer än fyra basbelopp (år 2016 utgör fyra prisbasbelopp 177 200 kronor) ska den ekonomiska redovisningen styrkas av auktoriserad/godkänd revisor.

Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att krävas tillbaka av kulturnämnden.

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör årligen även en fördjupad uppföljning av ett antal av de organisationer som får stöd. Företrädare från landstinget måste ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur landstingets stöd använts i verksamheten.

Bedömningsgrunder 

Något av dessa syften ska uppfyllas:

  • Verka för barn och ungdomar
  • Verka för att bevara kulturarvet
  • Bevara och utveckla kulturtraditioner
  • Värna om de mångkulturella inslagen i kulturlivet
  • Värna om samt förmedla konstnärligt skapande verksamhet

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 150 000 kr fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 150 000 kr fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.

Stödform under utfasning

Fram till och med 2016 har landstinget haft flera olika stödformer. Av dessa finns Projektstöd Kultur i vården och Scenkonststödet kvar. Tidigare stödformer är Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet, Kultur i skärgården, Ung aktiv kultur, Stöd för att öka tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning, Hälsopedagogisk kulturverksamhet och Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

De tidigare stödformerna har nu uppgått i de två nya stödformerna Verksamhetsstöd och Projektstöd.

Organisationer som sökt och beviljats de tidigare kulturstöden ska redovisa stödet på samma sätt som förut.

Det här innebär att de som sökt en tidigare stödform från och med nu istället kan söka Verksamhetsstöd eller Projektstöd.