Hoppa till huvudinnehåll

Kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet

Diarienummer
AKTNR 75-5423
Sista omgången av kulturstöd till tillfällig verksamhet kan sökas senast 25 augusti 2016 (beslut 26 oktober 2016). Därefter gäller nyinrättade Verksamhetsstöd och Projektstöd från och med 2017. Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet går inte länge att söka.
Samtidigt fortsätter satsningen Kultur för asylsökande, som bidrar till ett bra asylmottagande i Stockholms län genom projekt inom kultur. Stödet söks på samma blankett som projektstödet Kulturstöd till tillfällig verksamhet och ansökningarna behandlas under samma omgång. Läs mer här

Stockholms läns landsting vill genom kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet bidra till ett rikt kulturutbud med hög kvalitet i hela Stockholms län. Projekt eller verksamhet som vänder sig till åldersgruppen 6-25 år prioriteras.  Landstinget fördelar cirka 10 miljoner kronor per år i stöd till kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Vilka kan söka?

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.

Vad kan man söka för?

Stödet riktar sig till publika projekt eller verksamheter av hög kvalitet inom alla konstområden. Projektetet eller verksamheten ska vara öppen för allmänheten och ha en regional betydelse för Stockholms läns kulturliv. Projekt eller verksamheter som har barn och unga (6-25 år) som publikgrupp prioriteras.

Vad kan man inte söka för?

Stöd beviljas vanligen inte till utgivning av CD, DVD, radio- och tv-program, tidningar eller trycksaker. Inte heller brukar intern föreningsverksamhet, utbildning, gästspel och resor utanför Stockholms län eller ren amatörkultur få stöd. Inte heller till workshops eller liknande för barn och unga, då hänvisas till projektstödet Ung aktiv kultur. Stöd beviljas inte till produktion av webbsidor och film.  (Läs mer om kulturnämndens stöd till film på Filmbasens webbplats).

Det är ovanligt att Kulturstöd till tillfällig verksamhet beviljas till organisationer som redan har Verksamhetsstöd eller Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet.

Det är också ovanligt att Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet beviljas till organisationer som inte tidigare har beviljats Kulturstöd till tillfällig verksamhet.

Bedömningsgrunder

Projektet eller verksamheten ska hålla hög konstnärlig kvalitet och främja konstnärlig och kulturell förnyelse. Vidare ska projektet/verksamheten vara öppet för allmänheten och vara angelägen för Stockholms län. Projekt eller verksamheter som når målgruppen 6-25 år prioriteras. Likaså bedöms hur man når angiven målgrupp, projektet/verksamhetens ekonomiska rimlighet och den geografiska spridningen i länet.

Utöver detta ska kulturnämndens målområden, miljökrav samt övriga regler för stödet uppfyllas.

Beslut om stöd över 150 000 kr fattas av kulturnämnden. Stöd upp till 150 000 kr fattas av förvaltningschefen på delegation från kulturnämnden.